2004-2005 Eğitim yılı Devrim Tarihi Konuları
DERSİN AMACI     : T.C. Anayasasının 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin nitelikleri ile Yükseköğretim Kanunun 4. maddesinde belirtilen Yükseköğretimin amacı, 5. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda, Haliç Üniversitesinde okuyan öğrencilere Türkiye Cumhuriyet’nin temeli ve teminatı olan Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarını, Atatürkçü düşünce sistemini bilimsel düzeyde incelenmesi, yorumlanması ve kavranması ile Cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir.
 

2004 -2005 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİN

GENEL AMAÇLARI

 

Haliç Üniversitesinde Lisans eğitiminde, öğrencilere Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini, ulus ve vatan bütünlüğüne sahip, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditler konusunda bilinçlenmiş, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, demokrat ve laik düşünceli, bilimsel anlayışı benimsemiş, çağdaş dünyanın gereksinimini kavramış, bilgili ve bilinçli insanlar olarak yetiştirmektir.

 Ortaöğretimde yeterli derecede kronoloji verildiği düşünülerek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin yüksek öğrenimde kronoloji bilgisinden çok, dinamik bir kültür dersi olarak okutulmakta; bu cümleden hareketle Milli Mücadele tarihinin belli başlı olaylarını sebep – sonuç ilişkisi içerisinde bir bütün olarak değerlendirdikten sonra Atatürk İlkeleri ve Devrimlerini günümüz olaylarına uyarlamak suretiyle, Türk Ulusunun sürekli çağdaşlaşma hareketi olarak benimsediği devrimleri, yorumlamak ve kavratılmasını sağlamaktır. 

I. ve II.   YARIYIL

 ( 27 Eylül-01 EKİM 2004 -   2 DS )

 

A.“TÜRK DEVRİMİNİN HAZIRLIK DÖNEMİ VE TÜRK İSTİKLAL SAVAŞI”

 “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı

a.Türk İstiklal Savaşı, Atatürk Devrimleri ve İlkeleri, Atatürkçü Düşünce Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek.

b.Türkiye ile Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Atatürkçü Düşünceye yönelik tehditler hakkında bilgi vermek.

c.Türk gençliğini, ülkesi, ulusu ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk İlkeleri ve Devrimleri, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda ulusal amaçlar etrafında birleştirmek.

d.Yıllık Faaliyet Planı,ile desin sınav ve ödevleri hakkında bilgi verilmesi  

(04:08 EKİM 2OO4 - 2 DS) 

Devrim Kavramı

a.Devrim kavramının açıklanması ve tanımı

b.Batı Devrimleri ile Türk Devriminin mukayesesi ve tarihte bilinen belli başlı Devrimler

   (1) İhtilal

   (2.) Islahat

   (3.) Evrim

   (4.) Batılılaşma

   (5.) Muasırlaşma (Çağdaşlaşma) 

 ( 11 – 15 EKİM 2004 -  2 DS )

  B.OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞINI VE TÜRK DEVRİMİNİ HAZIRLAYAN 

     NEDENLERE TOPLU BİR BAKIŞ

 1. Dış Nedenler

 a)      Batıda coğrafya keşifleri, Rönesans, Reformasyon hareketleri ve bunların Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri.

b)      Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali ve Sanayi Devriminin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri

c)      Osmanlı Devleti’nin jeopolitik durumu nedeniyle karşılaştığı tehditler.

2. İç Nedenler

a)      Osmanlı Devleti’nin Devlet ve Toplum yapısı ve bu yapının bozulması

b)      Osmanlı Devleti’nde ıslahat girişimleri

c)      I. ve II. Meşrutiyet dönemleri

d)      19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nde düşün hareketleri

-         Osmanlıcılık,

-         İslamcılık,

-         Türkçülük,

-         Batıcılık.

( 18 – 22  EKİM 2004 -  2 DS )

C. OSMANLI DEVLETİ’NİN PARÇALANMASI

a)      Sırp ve Yunan isyanları

b)      Trablusgarp ve Balkan Savaşları

c)      İttihat ve Terakki Partisi yönetimi

d)      I. Dünya Savaşı’nın nedenleri

e)      I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi

f)        Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler ve Çanakkale savaşları

g)      Mondros Ateşkes Antlaşması, hükümleri ve uygulaması

( 25 – 29 EKİM 2004 -  2 DS )

D. ASILSIZ ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARINA KARŞIN TARİHİ GERÇEKLER

a)      Millet sistemi çerçevesinde Ermenilerin Osmanlı toplum yapısındaki yeri

b)      Berlin antlaşması ve sorunun uluslararası bir hal alması

c)      1850 – 1915 tarihleri arasında Ermeni isyanları ve nedenleri

d)      Tehcir ve iskan kararının uygulanması ve tarihte alınmış diğer tehcir kararları ile 1915 kararının karşılaştırmalı olarak ele alınması

e)      1915 yılından önce Anadolu’daki ermeni nüfusu

f)        Doğu Anadolu’daki savaş ve çarpışmalarda Türk ve Ermeni kayıpları ve bu kayıpların nedenleri

g)      Ermenilerce Türklere yapılmış katliamlar

h)      Mondros Mütarekeresi  ve Paris Barış Konferansında Ermeniler

i)        Sevr anlaşmasında Ermeniler

( 01 – 05 KASIM 2004  - 2 DS )

A. TÜRK TOPRAKLARININ İŞGAL EDİLMESİ VE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN   

     TEPKİSİ

1.Türk Ulusu’nun tepkisi ve ulusal oluşumlar

2. Azınlıkların ihaneti, ulusal varlığa düşman ve zarar veren cemiyetler

3. İstanbul Hükümeti’nin tutumu

4. Düşünülen kurtuluş çareleri

a)      Manda ve himaye

b)      Yerel kurtuluş çareleri

c)      Topyekün ulusal bağımsızlık

( 08 – 12 KASIM 2004 -  2 DS )

 B. MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SAMSUN’A ÇIKIŞI VE KONGRELER DÖNEMİ

1. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması ve kararını uygulamaya koyması

2. Havza Genelgesi ve önemi

3. Amasya Genelgesi hükümleri ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi

4. Erzurum Kongresi hükümleri ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi

5. Sivas Kongresi kararları ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi

6. Yerel Kongreler

7. Amasya Görüşmesi

( 13 – 16 KASIM 2004 – ŞEKER BAYRAMI  )

(17 -  19 KASIM 2004- YARIYIL İÇİ TATİL)

(22 – 26 KASIM 2004- 2DS)

C. KUVA-İ MİLLİYE VE MİSAK – I   MİLLİ KARARLARI

1.Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi

2.Kuva-i Milliye ruhu ve örgütleri

3.Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması ve Misak-ı Milli kararlarının alınması

4.İstanbul’un işgali ve Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması

( 29 KASIM – 3 ARALIK 2004 -2 DS )  

D. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI

1. Mustafa Kemal Paşa’nın konu hakkındaki düşünceleri

2. Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Ulusu’nun izleyeceği ulusal siyasetin esaslarını açıklaması

3. T.B.M.M. Hükümeti’nin kurulması

4.T.B.M.M.’nin nitelikleri

5. T.B.M.M.’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini eline alması ve düzenli ordunun kurulması

6. İç isyanlar ve bunlara karşı alınan önlemler

( 06 – 10 ARALIK 2004 – 2 DS )

E.  1920 YILININ SİYASİ OLAYLARI

1. San – Remo Konferansı

2. Sevr Antlaşması’nın hazırlanması ve Osmanlı Hükümeti tarafından imzalanması

3. Sevr Antlaşması’nın hükümleri

4. Sevr Antlaşması’nda Ermenistan konusu ve Ermeni terörizmi

5. Ermeni-Bölücü-Rum işbirliği

6. Sevr Antlaşması’nda yapay Kürt Devleti kurma girişimi ve bölücü terörizm 

7. Sevr Antlaşması’nın T.B.M.M. Hükümeti tarafından reddedilmesi

8. Düzenli ordunun kurulması ve Çerkez Ethem olayı

( 13– 17 ARALIK 2004-  2 DS )

F. SAKARYA ZAFERİNE KADAR MİLLİ MÜCADELE

1. I.İnönü Zaferi (Hazırlayan etmenler, Askeri politika ve diplomatik, moral değeri)

2. Londra Konferansı

3. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)

4. II. İnönü Zaferi (As.Politik ve diplomatik değerlendirmesi M.M. deki yeri I. ve II. İnönü   

    Savaşlarının karşılaştırması)

5. T.B.M.M. içinde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk” grubunun kurulması

6. Yunan Genel Taarruzu

7. Mustafa Kemal Paşa’nın “Başkumandanlığı” kabul etmesi

8. Tekalif-i Milliye önerileri

(20 – 24 ARALIK 2004 -  2 DS)

G. SAKARYA ZAFERİ

1. Zaferin sonuçları, Türk Tarihi, Ulusal Kurtuluş Savaşı içindeki yeri ve önemi

2. Mustafa Kemal’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verilmesi

3. Fransızlarla imzalanan Ankara İtilafnamesi

( 27 – 31 ARALIK  2004 – 2 DS )

 H. BÜYÜK TAARRUZ VE MUDANYA ATEŞKES SÖZLEŞMESİ

1. Büyük taarruz planı

2. 26 Ağustos 1922 taarruz emri

3. Başkomutanlık Meydan Savaşı

4. Mudanya Ateşkes Sözleşmesi’nin (11 Ekim 1922) hükümleri ve Ulusal Mücadele 

    tarihindeki yeri

( 03 – 07 OCAK 2005 TELAFİ )  (O5 0CAK 2005 DERSLERİN SONU)

( 06 – 14 OCAK 2005  YARIYIL SONU SINAVLARI )

( 17 – 19 OCAK 2005 2- DS- SINAV SONUÇLARININ  DEĞERLENDİRİLMESİ)

( 19 – 23 OCAK 2005  KURBAN BAYRAMI TATİLİ)

( 24 – 28  OCAK 2005 - 2 DS )

I. LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE HAZIRLIK (İç Ve Dış Dinamiklerin 

    Değerlendirilmesi)

1. M. Kemal’in yurt gezilerine başlaması ve halkı Türk Devrimine hazırlaması (iç dinamikler)

2. Seferberliğin kaldırılması, Eğitim, Kültür, Askeri, İktisadi alt yapı hazırlıkları

3. Dış Temaslar, Lozan’a gidecek heyetin hazırlığı ve görev  talimatı

( 31 OCAK – O4 ŞUBAT  2005  -  2 DS )

J. ULUSAL SAVAŞ STRATEJİSİ

1. Askeri strateji

2. Politik strateji

3. Milli Güç ve unsurları

4. Milli gücü kullanma konsepti

5. Misak – ı Milli hudutların Lozan’da savunulması

6. Coğrafi gücün yaratılması

7. Sevr ve Lozan’ın mukayesesi

8. Günümüzde Lozan’ın önemi

  ( 07 – 11 ŞUBAT 2005  - 2 DS )

A. SALTANAT SORUNU VE LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

1. Osmanlı Saltanatının kaldırılması

2. Lozan Barış görüşmelerine katılan devletler

3. Görüşmelere katılan Türk delegeleri

4. Görüşmelerde tartışılan konular ve karşılaşılan güçlükler

5. Lozan Barış görüşmelerinin kesilmesi

6. İzmir İktisat Kongresi 

II NCİ DÖNEM

III VE  IV. YARIYIL

( 14– 18 ŞUBAT  2005 -  2 DS)

B. T.B.M.M.’DE GRUPLAR

1. I. Grup (İktidar Grubu)

2. II. Grup (Muhalefet Grubu)

3. Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan 9 umde (Madde)

4. Seçimler ve II. T.B.M.M.

5. Lozan Barış Görüşmelerinin tekrar başlaması

6. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması, hükümleri, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Türk           

    Tarihi bakımından öneminin değerlendirilmesi

7. Lozan Barış Antlaşması’nda çözümlenemeyen sorunlar

( 21– 25 ŞUBAT  2005 -  2 DS )

C. CUMHURİYET’İN İLANI   

1. Halk Fırkası’nın kurulması

2. Ankara’nın Başkent ilan edilmesi

3. Cumhuriyet’in ilanı öncesinde yapılan hazırlıklar

4. Hükümet sorunu

5. Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili hazırladığı Kanun tasarısı

6. Cumhuriyet’in ilanı

7. Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi, İsmet 

    Paşa’nın Başvekalet’e atanması

8. Halife ile muhalif grup milletvekillerinin Cumhuriyet yönetimine karşı ittifakları

( 28 ŞUBAT– 04 MART 2005  - 2 DS )

D. 03 MART 1924’TE YAPILAN DEVRİMLER

1. Halifeliğin kaldırılması

2. Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi) kanununun kabulü

3. Ser’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması

4. Osmanoğulları’nın yurtdışına sürülmesi

5.Anayasanın 174 ncü maddesinde yer alan devrim yasaları

( 07  - 11 MART   2005 – 2 DS )

E. 1924 ANAYASASI / 1961 VE 1982 ANAYASALARI

1. I.  ve II. Meşrutiyet

2. Demokrasi kültürü

3. Cumhuriyetin Değerleri

( 14- 18  MART 2005  - 2 DS )

F. ÇOK PARTİLİ DEMOKRATİK YAŞAMA GEÇİŞ ÇABALARI

1.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi

a)      Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

b)      Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın programı ve etkinlikleri

c)      Şeyh Sait İsyanı ve Takrir-i Sükun Dönemi

d)      Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması

2.Serbest Cumhuriyet Fırkası

a)      Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

b)      Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programı

c)      Devrim muhaliflerinin Serbest Cumhuriyet Fırkası’na sızma girişimleri

d)      Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini feshetmesi

( 21 – 25  MART  2005 – 2 DS )

G. DEVRİMİ YOKETME ÇABALARI

1. Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişimi ( 1926 ) 

2. Menemen Olayı ( 1930 )

3. Bursa olayları- gerici hareketler

( 28  MART – 01 NİSAN 2005 – 2 DS  )

H. DEVRİMLER

1. Hukuk alanında yapılan devrimler

2. Eğitim ve Kültür alanında yapılan devrimler

3. Ekonomide gerçekleştirilen devrimler

4. Sosyal yapıda ve sağlık alanında yapılan devrimler

 ( 04 – 08  NİSAN  2005 – 2 DS )

I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL NİTELİKLERİ / ATATÜRK   

    İLKELERİ

1. Cumhuriyetçilik

2. Milliyetçilik

3. Laiklik

4. Halkçılık

5. Devletçilik

6. Devrimcilik

     ( 11 – 15  NİSAN 2005 – 2 DS )

İ.  ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ POLİTİKASI  

     ( 1923 – 1938 )

1. Musul Sorunu

2. Nüfus mübadelesi ve ortaya çıkan  sorunlar

3. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

4. Hatay sorunu ve Hatay’ın anavatana katılması (1939)

(18 – 22  NİSAN  2005 – 2 DS )

J. II. DÜNYA HARBİ VE TÜRKİYE’NİN TARAFSIZLIK POLİTİKASI

1. Kahire, Adana ve Yalta Konferansları

2. Tarafsızlık Siyaseti

3. Harbin sona ermesi, BM ve NATO’nun kurulması (amaçları ve ilkeleri)

4. Kore Harbi, Türk Tugayının askeri harekatı

5. Çok partili dönem ve uygulamalar 27 Mayıs ihtilali

( 25 – 29 NİSAN  2005 – 2 DS )

K. KIBRIS BARIŞ HAREKATI

 1.Türk Yunan ilişkileri – Türk- Ermeni ilişkileri

 2.Terör ve Terörizm,

 3.İnsan Hakları,

 4.Ermeni Terörü

( 02 – 06  MAYIS –  2005 – 2 DS )

L. ERMENİLERİN ASILSIZ SOYKIRIM İDDİALARI VE BM SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI SÖZLEŞMESİNE GÖRE SOYKIRIMIN TANIMI VE KAPSAMI:

Ermeni Diasporasının  faaliyetleri ve Diaspora- Ermenistan ilişkileri, son dönemde soykırım iddiaları ve amaçları.

(09 – 13  MAYIS  2005- 2 DS)

L. LAİKLİK VE DİN

  1. Din ve Metafizik

  2. Din ve Ahlak

  3. İslamiyet ve Bilim

  4.İslamiyet ve Vicdan özgürlüğü

  5. Laiklik ve Din

  6. Din ve Halifelik

 7. Din ve Yönetim

(16 – 24 MAYIS 2005 - 2 DS)

M.ATATÜRK VE FİKİR HAYATI

 1.Atatürkçü Düşünce sisteminin temel özellikleri

     a.Akılcılık

      b.Bilim ve Teknoloji

      c.Hoşgörü (Taasuptan uzak olma)- Vicdan ve Düşünce Hürriyeti

2.Atatürk ve  Milli Eğitim

3.Tarih, Dil  ve Güzel Sanatlar

4.Atatürk ve Gençlik

(24    MAYIS -  2005  DERSLERİN SONU) 

(30 MAYIS – 8 HAZİRAN 2005 YARIYIL SONU SINAVLARI )

(16-24 HAZİRAN 2005 BÜTÜNLEME SINAVLARI

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok