ATATÜRK KRONOLOJİ


23 Aralık 1876              1 nci Meşrutiyetin ilanı

13 Şubat 1878             I.nci Meclisi Mebusanın Kapatılması

23 Temmuz 1908        II nci Meşrutiyetin İlanı

17 Aralık 1908              II nci Meşrutiyet Meclisi Mebusanının açılması.

29 Eylul 1911               İtalyanların Trablus-Garp Saldırısı

23 Ekim 1913              Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemiliterliğine Atanması.

17 Mayıs 1915           Mustafa Kemal'in Arıburnu Bölgesi Komutanlığından Ayrılıp
19ncu Tümen Komutanlığına Dönmesi.

24 Mayıs 1915             Çanakkale'de Bir Günlük Ateşkes Anlaşması.

8 Ağustos 1915           Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanı oluşu.

10 Ağustos 1915         Anafartalar Grubunun Conkbayırı Taarruzu

19 Ağustos1915        Mustafa Kemal'in 16nci Kolordu Komutanı Oluşu (Aynı zamanda Anafartalar Grubu Komutanı)

24 Ağustos 1915       Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın Anafartalar Grubu
Bölgesini Denetlemesi

27 Ağustos 1915         Kayacıkağılı Muharebesi.

28 Ağustos 1915       Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubunda Yeniden Düzenleme
Yapması

10 Aralık 1915              Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesinden Ayrılışı

9 Ocak 1916                Müteferrik Kuvvetlerin Çanakkale'den Çekilmesi

Mart 1916                     Mustafa Kemal'in 16 ncı Kolordu Komutanı Olarak doğu Cephesinde göreve başlaması.

19 Mart 1916               Kurmay Albay Mustafa Kemal'in Tümgeneralliğe Yükselmesi

12 Temmuz 1916        Rusların Bitlis ve Muş Bölgesinde Yeniden Saldırıları

7 Mart 1917                 Mustafa Kemal 2nci Ordu Komutanı Vekili

Haziran 1917               Yıldırım Ordular Grubunun Kuruluşu

Temmuz 1917             Mustafa Kemal Paşa'nın 7 nci Ordu Komutanı Olması

7 Ağustos 1917           Mustafa Kemal Paşa'nın İkinci defa 7 nci Ordu Komutanı Olması

20 Eylül 1917               Mustafa Kemal Paşa'nın Ordu ve Ülke hakkındaki önemli Raporu

Ekim 1917                   Türk-Alman anlaşması

19 Eylül 1918               Filistin Cephesinde Yıldırım Orduları Grubu Cephesinde Yarılması

23 Eylül 1918               Çekilmekte olan 7 nci Ordunun Şeria Nehrinden geçişi

25/26 Eylül 1918          Yıldırım Ordular Grubu, Ordu Komutanlarının Der'ada toplanması

26 Eylül 1918             7nci Ordunun Şam doğrultusunda Yürüyüşe geçişi ve akşama kadar Der'a bölgesinde toplanması

29 Eylül 1918               7nci Ordunun Şam güneyine çekilmesi

30 Eylül 1918             Bozguna uğrayan Yıldırım Ordular Grubunun 7nci Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın gözetiminde deplenip toparlanması.

1 Ekim 1918              7nci Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın bölge valileriyle bir danışma toplantısı yapması

1 Ekim 1918                Beyrut'un bağımsızlığının ilanı

3 Ekim 1918                Yıldırım Ordular Grubunun Halep'e doğru çekilmeye başlaması

3 Ekim 1918                Bölgedeki arap halkın ayaklanması

4 Ekim 1918                Mustafa Kemal Paşa'nın Karargahının Halep'e gelişi

5 Ekim 1918                Mustafa Kemal Paşa'nın 7 nci Orduyu yeniden düzenlemeye başlaması

8 Ekim 1918              Arapların düşmanca hareket ve propagandalarına karşı Mustafa Kemal Paşanın yeni tedbirler alması

14 Ekim 1918              Fransız savaş gemilerinin İskenderun'u bombardıman etmesi

16 Ekim 1918              4ncü ordunun Lağvı ve 7nci orduyu Takviye etmesi

20 Ekim 1918              İngiliz,Fransız ve Amerikan temsilcilerinin Lazkiye'de geçici bir hükümet   kurmaları

28 Ekim 1918              Yeniden düzenlenmiş olan Yıldırım Ordular Grubunan Halep kuzeyine çekilmesi.

30 Ekim 1918              Mondros Ateşkes anlaşması.

30 Ekim 1918            Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mareşal Liman Von Sanders'in veda mektubunun yayımlanması

30 Ekim 1918            Mustafa Kemal Paşa'nın Yıldırım Ordular komutanı olması.(7nci ordu Komutanlığı uhdesinde kalarak)

3 Kasım 1918            İskenderun'a gelen bir İngiliz ve bir Fransız subayının, İskenderun'a
kuvvet çıkarılacağını bildirmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın bunu reddetmesi

5 Kasım 1918            Mustafa Kemal Paşa'nın Ateşkes anlaşması hakkındaki görüşlerini
bir raporla başkomutanlığı bildirilmesi

7 Kasım 1918            Yıldırım Ordular Grubunun Lağvı ve Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye
Nezareti emrine alınması.

Kasım 1918               Kasım başlarında Adana'da Mustafa Kemal Paşa'nın Ali Fuat Paşa ile  (Cebesoy) yaptığı görüşmede bir savunma planı hazırlamaları

7 Şubat 1919               İngiliz Mareşali Allenby'nın İstanbul'a gelmesi

9 Şubat 1919               Mareşal Allenby'nin İstanbul hükümetine muhtıra vermesi

1 Mart 1919                Paris Konferansında, İngiliz ve Fransız Delegelerinin, Anadolu'da Yunanlılara arazi verilmesini önermeleri

6 Mart 1919                 İstanbul Rumlarının bazı taşkınlık ve saldırıları

2 Nisan 1919               9 ncu ordunun lağvı ve yerine 15 nci kolordunun kurulması

30 Nisan 1919             Mustafa Kemal Paşa'nın 9 ncu ordu kıtaları müfettişliğine atanması

14 Mayıs 1919             Amiral Calthorp'un İzmir'in işgali için nota vermesi

15 Mayıs 1919             Yunanlıların İzmir'e Çıkışı

15/16 Mayıs 1919        İstanbul Hükümetinin İstifa Etmesi

16 Mayıs 1919           Mustafa Kemal Paşa'nın, Sultan Vahdettin ile Son Görüşmesi ve O gün Akşam Bandırma Vapuru ile Yola çıkması

18 Mayıs 1919             İstanbul Darülfünunun (Üniversite), işgali Protesto İçin Yaptığı İlk Toplantı

19 Mayıs 1919             Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı

22 Mayıs 1919             Kadıköy Mitingi ve Halide Edip'in Konuşması.

,Mayıs 1919                 Atatürk'ün Hazırladığı İlk Doğu Harekat Planı.

23 Mayıs 1919           Mustafa Kemal Paşa'nın Bir Telgraf Çekerek 20 nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ile İlk Teması Kurması

26 Mayıs 1919             Saltanat Şurasının Toplanması

28 Mayıs 1919             Mustafa Kemal Paşa'nın Mitingler Yapılması Hakkında Bir Genelge Yayınlaması

6 Haziran 1919          Müttefik Komutanlardan General Miln'in Mustafa Kemal Paşa Hakkında İstanbul Hükümetine Ültimatom Vermesi

8 Haziran 1919            Harbiye Hazırının, Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a Geri Çağırması

18 Haziran 1919        Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu ve Rumeli Milli Teşkilatının Birleştirilmesi Hakkında Bir Genelgesi

21 Haziran 1919          Mustafa Kemal Paşa'nın Bazı Kişilere Yazdığı Uyarıcı Mektup

22 Haziran 1919          Amasya Genelgesi

23 Haziran 1919          Vali Galip Olayı

25 Haziran 1919          Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'dan Sivas'a Hareketi

8/9 Temmuz 1919       Mustafa Kemal Paşa'nın Askerlikten Çekilmesi

9 Temmuz 1919        Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye nazırının genelgesi

18 Temmuz 1919      Müttefik yüksek konseyinin, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalyan ve Yunanistan arasında yaptığı bölüştürme ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi

20 Temmuz 1919      Kazım Karabekir Paşa'nın 3ncü ordu (eski adı 9ncu ordu) müfettişliğine vekil olarak atanması

23 Temmuz 1919        6 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi

4 Ağustos 1919         Üçüncü Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Halit'in (General Karsıalan) Mustafa Kemal Paşa'ya Bağlılık Telgrafı Çekmesi

7 Ağustos 1919           Mustafa Kemal Paşa'nın Yarbay Halit'in Telgrafına karşılık vermesi

3 Eylül 1919                 İstanbul Hükümetinin Sivas kongresini önleme girişimleri

4 Eylül 1919                  

11 Eylül 1919               Sivas Kongresi

7 Eylül 1919                 Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetinin Kurulması

9 Eylül 1919                 Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu Kuvvai Milliye Komutanı Olması

13 Eylül 1919               Mustafa Kemal Paşa'nın, Mebus (Millet vekili) seçimi hazırlıkları hakkında genelgesi

.09.1919                       Yunan kuvvetlerinin İzmir-Aydın-Manisa Bergama bölgelerinde konuşa geçmeleri

.09.1919                       İtalyan kuvvetlerinin, Kuşadası-Antalya-Milas-Muğla-Akşehir-Söke bölgelerini askeri kontrol altına almaları

27 Eylül 1919               Birinci Bozkır Ayaklanması

27/28 Eylül 1919          Konya Valisi Cemal'in İstanbul'a kaçması

20 Ekim 1919              İkinci Bozkır Ayaklanması

20-22 Ekim 1919       Mustafa Kemal Paşa ile, İstanbul'dan gelen bahriye nazırı Salih Paşa'nın Amasya'dan yaptıkları toplantı

3 Kasım 1919              Saptanan Milne hattının harbiye nazırı Cemal Paşa'ya bildirilmesi

16 Kasım 1919          Mustafa Kemal Paşa'nın Batıdaki Milli Kuvvetlerin örgütlenmesi ve ordu tarafından desteklenmesi için bazı kolordu ve tümen komutanlarına önerileri

16 Kasım 1919          Batı Anadolu'daki kuvvetlerin üç cephe üzerinde tertiplenmesi hakkında Mustafa Kemal Paşa'nın hey'eti temsiliye adına harbiye nezaretine önerisi

28 Kasım 1919            Maraş mücadelesinin başlaması

30 Kasım 1919            Birinci Anzavur isyanında anzavur kuvvetlerinin yok edilmesi

27 Aralık 1919              Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında, hey'eti temsiliyenin Ankara'ya gelişi

.Ocak 1920                  Heyeti temsiliyenin yeni milli mücadele planının orduya bildirilmesi

12 Ocak 1920              İstanbul'da mebusan meclisinin açılması

28 Ocak 1920              İstanbul meclisinin milli misak'ı kabulü

9 Şubat 1920               Urfa'ya Kuvvai Milliye'nin girişi

11 Şubat 1920             Maraş'ın geri alınması

18 Şubat 1920             Milli Misak'ın İstanbul meclisince yayımlanması

19 Şubat 1920             Müttefiklerin tehdit ültimatomlarının İstanbul hükümetince yayınlanması

22 Şubat 1920           Müttefik ültimatomlarına karşılık olmak üzere Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul hükümetine cevabı

16 Mart 1920               İstanbul'un resmen işgali

26 Mart 1920                Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'un büyük Ermenistan kurulması hakkında notası

1 Nisan 1920               Antep'e kızıl hisar baskını ve şehir içi muharebelerinin başlaması

11 Nisan 1920             Fransızların Urfa'dan çekilişi

13 Nisan 1920             Birinci Düzce Ayaklanması

15 Nisan 1920             İkinci Anzavur İsyanına Katılan Kuvvetlerin Ezilmesi

23 Nisan 1920             Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması

24 Nisan 1920             Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis Başkanı seçilmesi

27 Nisan 1920             Fevzi Paşa (Mareşal Çakmak)ın Ankara'ya gelmesi

29 Nisan 1920             Hiyaneti-Vataniye Kanununun çıkarılması

3 Mayıs 1920               İlk Milli Hükümetin kurulması

15 Mayıs 1920             Birinci Yozgat İsyanı

22 Haziran 1920          Yunanlıların Milne Hattını geçerek genel taarruza başlaması

30 Haziran 1920          Yunanlıların Balıkesir ve Edremit bölgelerini işgali...

2 Temmuz 1920        İngilizlerin Mudanya'ya kuvvet çıkarma girişimi ve Yunanlıların  Kemal Paşa ve Gönen ilçelerini işgali

3 Temmuz 1920          İstiklal mahkemesinin Damat Ferit Paşa'yı idama mahkum etmesi

6 Temmuz 1920          İngilizlerin Mudanya bölgesine kuvvet çıkarması

18 Temmuz 1920        Büyük Millet Meclisinin Milli Misak üzerine ant içmesi

19 Temmuz 1920        İkinci Düzce ayaklanması

20 Temmuz 1920        Yunanlıların Bandırmadan gelen kuvvetleriyle Tekirdağ bölgesini işgali

22 Temmuz 1920        Sevr Antlaşması

25 Temmuz 1920        Yunanlıların Edirne'yi işgali ve 1 nci kolordunun Bulgaristan'a sığınması

29 Temmuz 1920        Yunanlıların Uşak'ı işgali

5 Eylül 1920                 İkinci Yozgat ayaklanması

28 Eylül 1920               15 nci kolordunun Ermenilere taarruzu

29 Eylül 1920               Sarıkamış'ın Ermenilerden geri alınması

24 Eylül 1920               Batı cephesinde Türk kuvvetlerinin Gediz taarruzu

30 Ekim 1920              Kars'ın Ermenilerden geri alınması

5 Kasım 1920            Batı cephesi komutanı Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak için müracaatı

8 Kasım 1920              Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyük Elçiliğine atanması

8 Kasım 1920              Savaşın düzenli ordu ile yürütülmesine karar verilmesi

9 Kasım 1920            Batı cephesinin iki kesime bölünmesi                                                                                                                                                        (Kuzey cephesi, Güney cephesi)

1 Aralık 1920                Demirci Mehmet Efenin ayaklanması

3 Aralık 1920                Gümrü Antlaşmasının İmzalanması

9 Aralık 1920                3 ncü kolordunun lağvı ve yerine merkez ordusunun kurulması

27 Aralık 1920              Asi Ethemin ayaklanması

6-10 Ocak 1921          Birinci İnönü muharebesi ve zaferi

17 Ocak 1921              Büyük Millet Meclisinin asi Ethem hakkındaki bildirisi

20 Ocak 1921              İlk anayasanın Büyük Millet Meclisince kabulü

24 Ocak 1921              Asi Ethem ayaklanmasının bastırılması

21 Şubat 1921             Londra Konferansının başlaması

27 Mart-1 Nisan 1921  İkinci İnönü Muharebesi ve zaferi

7/8 Nisan 1921            Afyon'un Yunanlılardan geri alınması

8 Nisan 1921               Aslıhanlar - Dumlupınar muharebesi

8 Temmuz 1921          Kütahya - Eskişehir muharebesi

17 Temmuz 1921        Mustafa Kemal Paşa'nın cepheyi denetlemesi

25 Temmuz 1921        Türk ordusunun Sakarya Nehri Doğusuna çekilmesi

5 Ağustos 1921         Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık yetkisi verilmesi

12 Ağustos 1921       Mustafa Kemal Paşa'nın bir kaza sonucu kaburga kemiklerinden bazılarının kırılması

23 Ağustos 1921         Sakarya meydan muharebesinin başlaması

13 Eylül 1921               Sakarya zaferi

14 Eylül 1921               Seferberlik ilanı, grup teşkilatının kaldırılması ve kolordular halinde örgütlenme

17 Eylül 1921               Yunan ordusunun Eskişehir'e doğru çekilmeye başlaması

19 Eylül 1921               Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ve mareşallik verilmesi

21 Eylül 1921               Türk ordusunun Sakarya Nehri Batısına geçmesi

26 Mart 1922               Müttefiklerin Sevr antlaşmasından bazı değişiklikler önermesi

27 Temmuz 1922        Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Akşehir'e geldi.

30 Temmuz 1922      Planların son şeklini alması ve taarruz günü hakkında başkomutanın karar vermesi (26 Ağustos 1922)

31 Temmuz 1922        İstiklal mahkemeleri kanununun kabulü

13 Ağustos 1922         Genelkurmay karargahının Ankara'dan cepheye hareketi

16 Ağustos 1922         Genelkurmay karargahının Akşehir'de göreve başlaması

17 Ağustos 1922         Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'dan cepheye hareketi

20 Ağustos 1922         Başkomutanın Akşehir'e gelişi

26 Ağustos 1922         Büyük taarruzun başlaması

30 Ağustos 1922         Büyük zaferin kazanılması

31 Ağustos 1922       Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların son durumu değerlendirmeleri ve başkomutanın takip emrini vermesi

3 Eylül 1922                 30 Ağustos muharebesine başkomutan muharebesi adı verilmesi

9 Eylül 1922                 İzmir'in geri alınması

19 Eylül 1922               Başkomutanın general Pelle ile İzmir'de görüşmesi

20-23 Eylül 1922        İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcilerinin boğazlara ilerleyen Türk taarruzunu durdurmak için Paris'de toplanmaları

23 Eylül 1922               İtilaf devletlerinin zaferden sonra ilk notaları

28 Eylül 1922               Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'de Franklen Buyyon ile görüşmesi

30 Eylül 1922               İsmet Paşa'nın Mudanya konferansı delegesi olarak Mudanya'ya hareketi

1/2 Ekim 1922             Franklen Buyyon'un müttefik fevkalade komiserleriyle toplantı yapması

3 Ekim 1922                Mudanya konferansının başlaması

7 Ekim 1922                Paris kararları

9 Ekim 1922                Fransız ve İtalyan delegelerinin İsmet Paşa ile özel bir görüşme yapmaları

10 Ekim 1922              Mustafa Kemal Paşa'nın Franklen Buyyon'a gönderdiği karşılık mesajı

11 Ekim 1922              Mudanya Ateşkes Anlaşmasının imzalanması

15-31 Ekim 1922         Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltması

28 Ekim 1922              İhtilaf devletlerinin, Türkiye'yi Lozan konferansına davet etmeleri

1 Kasım 1922            Türk jandarma birliklerinin Çanakkale boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yeni durumlarını almaları

1 Kasım 1922              Saltanatın kaldırılması

20 Kasım 1922            Lozan konferansının açılışı

22 Kasım 1922            Lozan Konferansı müzakerelerinin başlaması

22 Aralık 1922            Lozan Konferansının kesilmesi ihtimaline karşı, başkomutanın orduya verdiği hazırlık emri

24 Temmuz 1923        Lozan Barış konferansının imzalanması

5 Ağustos 1923         Genelkurmay başkanlığının, barış konuş ve kuruluş planının uygulamaya başlanması

11 Ocak 1925            Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci İnönü Zaferinin 4 ncü yıldönümü dolayısıyla Konya'da yaptığı konuşma ve bu zaferin devrim tarihimizin bir sayfası olduğunu belirtmesi

17 Şubat 1925             Aşar'ın kaldırılması

25 Şubat 1925             Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanunun kabulü

1 Temmuz 1926          Türk kabotaj kanunun yürürlüğe girmesi

4 Ekim 1926                Türk medeni kanunu, borçlar ve ticaret kanunlarının yürürlüğe girmesi

7 Mart 1927                 İstiklal Mahkemesinin kaldırılması

15-21 Ekim 1927         Atatürk'ün büyük söylevi (Nutuk)

10 Nisan 1928             Anayasa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi

24 Mayıs 1928             Türk rakamlarının kabulü

13 Haziran 1928        Düyanu Umumiye (Dış Genel Borçlar)hakkında Paris'de İngilizlerle yapılan anlaşma

1 Kasım 1928              Türk harflerinin kabulü

1 Haziran 1929            Türk harflerinin devlet işlerinde zorunlu olarak kullanılmasına başlanılması

1 Eylül 1929                 Okullardan Arapça ve Farsça derslerinin kaldırılması

3 Nisan 1930               Türk kadınlarına belediye seçimlerinde hak tanınması

12 Ağustos 1930         Fethi Bey'in başkanlığında serbest cumhuriyet fırkasının kurulması

27 Ekim 1930              Yunan başbakanı Venizelos'un Ankara'da Atatürk'ü ziyareti

26 Mart 1931               Ölçüler Kanununun kabulü

12 Nisan 1931             Atatürk'ün direktifiyle Türk tarihi tetkik cemiyetinin kurulması (Türk tarih kurumu)

19 Temmuz 1931      Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da Türk tarih kurumu toplantısına başkanlık etmesi

28 Ocak 1932              İstanbul'da balkan konferansının açılması

19 Şubat 1932             Halkevlerinin kurulması

2 Temmuz 1932          Ankara halkevinde birinci türk tarih konferansının toplanması

12 Temmuz 1932      Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk dili tetkik cemiyetinin kurulması (Türk Dil kurumu)

18 Temmuz 1932        Türkiye'nin Milletler cemiyetine üye olması

7 Şubat 1933               İstanbulda camilerde ezan ve kamet'in türkçe olarak okunmaya başlanması

22 Nisan 1933           Türkiye Cumhuriyetiyle, Osmanlı düyunu umumiyesi hamileri (alacaklılar) arasında, Paris'te borçların saptanması ve ödeme şekli hakkında anlaşma imzalanması

20 Haziran 1933        Milli eğitim bakanlığının, üniversitede bir devrim enstitüsü açılması hakkında kararı

4 Kasım 1933              Mustafa Kemal Paşa'nın Selanik'te doğduğu evin müze haline getirilmesi

18 Kasım 1933            Yeni İstanbul Üniversitesinin açılması

9 Şubat 1934               Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında balkan antantının imzalanması

4 Mart 1934                 İstanbul Üniversitesinde türk inkılap tarihi enstitüsünün öğretime başlaması

21 Haziran 1934          Soyadı kanununu kabulü

18 Ağustos 1934         Dolmabahçe Sarayında ikinci türk dil kurultayının toplanması

24 Kasım 1934            Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı verilmesi hakkındaki kanunun kabulü

 

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok