DEVRİM TARİHİ DERSİ UYGULAMASI

 

 

 KONU:

Üniversitelerimizde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin uygulaması hakkında rapor.

 


                              RAPOR

 

1.     KONU:

Üniversitelerimizde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin uygulaması

 

2.     RAPOR TARİHİ; 21 Mart 2005

 

3.     RAPOR DÖNEMİ:

           30 Eylül 2001 – 21 Mart 2005 arasında, Devlet ve Özel Üniversitelerde uygulamada  görülen  aksaklıklar, 

 

4.     AMAÇ:

Üniversitelerimizde; “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Dersi “ nin, yasalarda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda, önem ve   ciddiyette  verilmesini sağlamaktır.Ayrıca;

 Bu dersin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar,

Öğrenci, öğretim üyesi ve yönetim arasındaki iletişim kopukluğunun giderilmesi,

Yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday Üniversite gençliğine, Türk Ulusu için haklı bir öğünç kaynağı olan Türk Devriminin anlam ve önemini kavratmak, “Atatürk ve yurt sevgisi” ile yetiştirilmesinde  her kademedeki sorumluların dikkatini çekmek ve ülkemizin içinde bulunduğu tehlikelere karşı önlemler almaktır.

 

5.     UYGULAMA:

         a.2547 sayılı Yükseköğretim kanunu’nun, 4ncü maddesi amaç, 5nci maddesi ilkeler doğrultusunda; “Zorunlu ders ve devam mecburiyeti” olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi” bir Akademik yıl boyunca iki dönem halinde haftada 2 (iki) saat olarak okutulmaktadır.

b.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin okutulmasının genel amacıları:

Öğrencinin; Atatürk Devrimleri ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı,

Türk Ulusunun, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın  şeref ve mutluluğunu duyan ,

Toplum yararını kişisel çıkarların üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranışlarıyla ortaya koyan,

Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı,

Ulusuna ve Vatanına  karşı sorumluluk bilinci gelişmiş, 

Ülke bütünlüğüne sahip çıkarak,Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditler konusunda bilinçlenmiş,

Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş; İnsan haklarına saygılı, geniş bir dünya görüşüne sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, demokrat ve laik düşünceli, özgür,akılcı ve bilimsel anlayışı benimsemiş,özümsemiş ve bir yaşam felsefesi haline getirmiş,

Çağdaş dünyanın gereksinimlerini kavramış, bilgili, becerikli ve bilinçli, yurtsever insanlar  olarak yetiştirmektir.

 

c.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin okutulmasının  özel amaçları:

 

(1)   Türk Devriminin hazırlık dönemini,

(2)   Osmanlı Devletinin modernleşme devresini ve devletin yıkılmasının, temel nedenlerini,

(3)   Türk İstiklal Savaşı öncesi girdiğimiz savaşların sebep sonuç ilişkisi içinde değerlendirilmesini,

(4)   Türk İstiklal Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ile temel değerlerini,

(5)    Atatürk devrimleri ve ilkeleri, karşı devrim hareketleri, isyanlar, örtülü hareketler ile Cumhuriyete düşman düşünce ve akımları,

(6)   Atatürkçü Düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği, çağdaşlaşma ve modernleşme  çabalarını,

(7)   Atatürk döneminde dış politikada izlenen gerçekçi, tutarlı ve güvenilir olma prensiplerini, mazlum milletlerin sorunlarıyla ilgilenme ve onlara örnek olma anlayışının günümüz Türk dış politikasına da taşınarak sürekliliğinin sağlanması ilkesini,

(8)   Uluslararası örgütler ve bu örgütlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilişkilerini,

(9)   Atatürkçü Düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru  bilgiyi vermektir.

(10)    Sonuç olarak;Türk gençliğini, ülkesi, ulusu ve devleti ile bölünmez bir  bütünlük içinde,Türkçe’yi en iyi biçimde kullanarak, ulusal kültür ekseninde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Atatürk ilke ve devrimlerini, ulusal amaçlar doğrultusunda uygulama ve    yorumlama  becerisini kazandırmaktır.

d.Üniversitelerdeki Öğrencilerin Genel Durumu (Durum Tespiti):

(1)Öğrencilerin öğretim standartı düşüktür.Özellikle sosyal ve kültürel açıdan daha da yetersizdirler.

          (2)Bazı bölümlere özel yetenek sınavı ile alınan öğrencilerde  başta genel yetenek ve kültür olmak üzere “Atatürk İlkeleri ve İnkılapları” konusunda çok zayıftırlar.Bu durumlarını öğrenciler kabul de etmemektedirler.

            (3)Öğrenci eğitimi paralı aldığı için “özel Üniversitelerin “ bir kısmından, fazla çalışmadan mezun olabilecekleri yanılgısına yol açmış ve durum öğrencileri tembelliğe yöneltmiştir.

            (4)Öğrenci profili milli ve ülkesel olmaktan çıkmış, dinsel ve veya  gayri milli bir hüviyete bürünmüştür.Ülke olaylarına karşı çok duyarsız hale gelmişlerdir.

            (5)Öğrencilerde, Üniversite gibi farklı kültürlerin bir araya geldiği, tartışıldığı, kaynaştığı, bilgi ve kültürlerin etkileştiği, paylaşıldığı ortamı kabul edemeyecek kadar ufku ve kapasitesi daralmış görüntüsü hakimdir.

            (6)Özellikle erkek öğrencilerde,davranışlar son derece kaba, kız arkadaşlarına karşı saygısız ve bencildir.

            (7)Öğrencilerin büyük bir kısmında herhangi bir ideal sahibi olmadığı gibi, mezun olacağı bölüm ve fakültesi hakkında da yeteri kadar bilgi sahibi değildir.

         (8)Kız Öğrencilerin bir kısmı erkek arkadaş edinmek, erkek öğrencilerinde önemli bir kısmı, askerlik sorununu ertelemek  için  üniversiteye gelmişler.Bilgi edinmek geleceğe hazırlanmak idealinde olan çok az öğrenciye rastlanıyor.Bu durum ülkeni geleceği konusunda ciddi endişeler yaratıyor.  

 

e. Yukarıdaki Amaçları Gerçekleştirmek Maksadıyla Alınacak  Önlemler;

(1)Bu dersin,”Türk Devrim Tarihi” adı altında okutulması uygundur.

                  (2)Ortaöğretimde yeterli derecede kronolojik bilginin  verildiği düşünülerek, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin yüksek öğrenimde kronoloji bilgisinden çok, dinamik bir kültür dersi olarak “Atatürkçü Düşünce sistemi “ ekseninde okutulması esastır.

(3)Milli Mücadele Tarihinin belli başlı olaylarını sebep- sonuç ilişkisi içerisinde bir

bütün olarak değerlendirdikten sonra, Atatürk İlkeleri ve Devrimlerinin, Türk   Ulusunun sürekli çağdaşlaşma hareketi olarak yorumlanması ve kavratılması esas alınmalıdır.

          (4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde, eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak için öğrenciye anket uygulaması, öğretim üyesine de, Performans değerlendirmesi yapılmak suretiyle, sürekli dersin başarı ile öğrenciye benimsetildiğinin denetlenmesi zorunludur.Bu dersin geri beslemesi yapılmadığı için  öğretim elemanı ve öğrencide çok bariz olarak yetersizlik görülmektedir.

(5)Ülkenin en yüce ve saygı duyulması, korunup savunulması gereken değerleri, sürekli örseleniyor.Horlanıp çirkin saldırılara maruz kalıyor (örneğin türban konusunda yüksek mahkemenin kararını savunmak, laiklik, kılık kıyafet, bağımsızlık, Milli egemenlik, milli devlet ilkesi v.b) değerleri savunmanın güçleştiği bir ülke haline geliyoruz. Cumhuriyetin geliştirilip güçlendirilecek ilke ve değerlerine sahip çıkma bir cesaret işi haline geldi.

           (6)Yeteri kadar  kavranmayan veya eksik kalan bilginin öğrenciye en kısa zamanda öğretilmesi için, telafi programı ile gerekli bilgi yüklemesinin yapılması gerekir.

(7)Yönetmelik gereği bu dersin mümkün ise birinci sınıfta, aksi takdirde, İkinci sınıfta mutlaka verilmesi gerekir.Birinci sınıfta başarılı olamayan öğrencinin bu dersini ikinci yılında başarması gerekir.Planlayıcılar, idareciler ve öğrenciler  bu dersin ağırlığını bu nitelikte görmeli ve göstermelidir.Uygulamada ise tamamen bunun tersi olmakta, öğrenci, bu dersi lüzumsuz gereksiz ve bir külfet olarak düşünmekte, gereken duyarlılık gösterilmemektedir.

(8) Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre;  yıl içerisinde bir ara sınav, bir dönem ödevi ve yarıyıl sonunda bitirme (final) sınavı olmak üzere gerekli ölçme ve değerlendirme yapılarak, ders, başarı derecesi belirlenir.

(9) Uygulamada ise; toplu olarak amfilerde yapılan bu dersin, ders yoklaması ve sınavı istenen ciddiyette yapılmadığından ders bir nevi yasak savma anlayışı ile yürütülmektedir. Öğrenci bu derse, sadece derste var olduğunu ispat etmek için imzasını atıp dersten çıkıp gitmektedir.Dersten çıkışta izin alma, mazeret beyanı v.s gibi en basit muaşeret kuralını bilme ve uyma gereğini duymamaktadır.Bu durum öğrenci- öğretim üyesi diyalogunun kurulmasına engel olmaktadır. Dersin hocası dersini mi yapsın, programını mı yetiştirsin, yoksa öğrencinin imzası, derse giriş çıkışı  ile mi uğraşmalı?

(10) Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının direktifleri doğrultusunda; öğrencilere  her iki dönem için verilmesi gereken dönem ödevleri, ulusal ve uluslararası   ilişkiler ve/veya ulusal çıkarlar açısından öğrencinin araştırma ve inceleme yapması, bu konuda bilgi ve beceri sahibi olması istenmektedir.Ancak bazı öğretim üyesi veya yöneticilerin kendi ideolojileri ile örtüşmeyen veya hoşlarına gitmeyen bu tür çalışmalara karşı yapıcı olmayan telkinlerde bulunmaları, veya başka bir istikamete yönlendirmeleri ile politik ve ideolojik bir zıtlaşma ortamının yaratılmasına sebep olunmaktadır.(örneğin; Türk-Ermeni ilişkileri, “sözde Ermeni soykırımı iddiaları karşısında tarihi gerçekler” konusunda verilen  dönem ödevini yapmama konusunda öğrenciye telkin ve öğrenciyi ulusal çıkarlara aykırı yönlendiren öğretim üyesinin mevcudiyeti üzüntü vericidir.)

(11)Sanki ülkenin milli bütünlüğünü, düşünce özgürlüğüne feda etmekle yükümlüyüz anlayışı öğrencilerde de vardır.

(12)Öğrencilere her fırsatta kaynak kitaplar önerilmeli ve her yarıyılda mutlaka bir veya iki adet, kaynak kitap okuması sağlanmalıdır.

(13)Ayrıca okunmasında yarar görülen kitaplar tavsiye edilirken bu kitapların,Üniversitenin kütüphane ve dokümantasyon merkezinde bulunması sağlanmalıdır.

(14)Öğrencilerin yıl içerisinde okumaları gereken kitaplardan birisi mutlaka  “Nutuk”olmalıdır.Kütüphanelerde yeteri kadar bulunmamaktadır.

(15) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi Zorunlu ve devam mecburiyeti olan ders olduğu için öğrencinin bu derse iştirakini kontrol edecek ders yoklaması ve öğrencinin devam grafiğinin tutulması önem kazanmaktadır.Uygulamada bu mümkün olmamaktadır.

(16)Yoklama ve öğrencilerin ders devam çizelgelerinin hassasiyetle takip edilmesi için bu dersin “amfilerde” toplu ders olarak değil,  mutlaka öğrenci ile birebir iletişim kurularak, derste öğrenciyi kontrol altında bulunduracak “dershanelerde”  yapılması zorunludur.

(17) Devamsızlıktan dönem kaybeden öğrencilerin gelecek yılda devam zorunluluğu olduğu kendilerine izah edilerek, bir önceki yıldan, “devamsızlık” nedeniyle  yıl kaybı olan öğrencilerin üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Uygulamada bu öğrencilerin hiçbir  derse katılmadan, sadece sınavlara girerek bu dersten kurtulmaya çalıştıkları bilinmektedir.

(18) Ders içi ve dışı zamanlarda öğrencilerle, sağlıklı iletişim kurulmasına çaba gösterilmelidir. Öğrencilere, dersin sevdirilmesi için kültür seviyesine uygun, zevk  ve ilgi duyabilecekleri konuları, düşünce ve yazılarında tereddüt göstermeden, korkuya kapılmadan ve kendisini baskı altında hissetmeden  çekingenlik göstermeden duygu ve düşüncelerini anlatabilmeleri açısından  gerekli ortamın hazırlaması önem kazanmaktadır.

(19) Dönem ödevlerinde, Türkçe’nin kullanılmasındaki ayrıntılar üzerinde durularak kuralı sezme ve kurala uyma, bilimsel araştırma yapmanın asgari ölçütlerini  kazanmalarını  sağlayacak çabalar yetersiz kalmaktadır.Çünkü öğrencilerin bu konudaki standartları çok düşüktür.Öğrenci bir Üniversite giriş sınavını başarıp gelmiş olmasına rağmen sınav kazanma becerisi  ile orta öğretimde sahip olmasını beklediğimiz  genel standartlar arasında çok olumsuz yönde yetersizlikler vardır. Orta öğretim konu ve kapsamları üzerinde durulmalı yüksek öğretim için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır.

(20) Söz ve yazıyla anlatım konusundaki çalışmalarda,öğrencilerin retorik çalışmalarla güzel ve düzgün yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerinde kullanma “İmla kılavuzu “ kullanma alışkanlığı kazanmaları, verilen araştırma ve inceleme konuları üzerinde “anafikir” oluşturma imkanları sağlanmalıdır.Bu konuda da öğrencinin gerekli alt yapısı olmadığından yeteri kadar başarılı olamıyoruz.

(21) Öğrencilere; okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmaları için ders içi tartışma, soru sorma, fikrini açıklama ve konuşma imkanlarını sağlayamıyoruz. Çünkü, öğrencinin tartışmaya katılması için hiçbir zaman hazırlığı olmuyor.Buna ihtiyaç duymuyor.Bilgi ve ilgi seviyesi yetersiz. Öğrencinin öz güven duygularının olumsuz yönde etkilendiği toplum psikolojisinin aşılması için birebir diyalog kurma koşulları ve eğitim ortamı yaratılmalıdır. Öğrencinin  bu sorumsuzluk duygusundan kurtarılması için ona sorumluluk vererek çalışmanın içine çekilmesi elzemdir.Ancak bunu gereksiz, gelecekte kendisine yararı olmayacağını sandığı bir derste istenmesini öğrenci algılayamamaktadır. Halbuki bu düşüncenin yanlışlığını sözle, hayatın içinden örneklerle açıklayıp ikna etmeye çalışsak da bunda yine de başarılı olamıyoruz. Bu duyguyladır ki, duyarsız ve bencil, çıkarlarına aşırı düşkün,  sorumsuz bir gençlik yetiştiriyoruz. Bu durumdan hepimiz şikayet ediyoruz ama düzeltilmesi için kendi çapımızda yetki ve sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz.

(22)Öğrencilerin; basında yer alan ulusal konularda duyduklarını ve okuduklarını tam ve doğru olarak anlamak ulusal menfaatler doğrultusunda yorumlama suretiyle tarih kültürünü, yaşama geçirmelerini ve kullanmalarını sağlayacak dinamizm içinde olmaları gerekirken, bu gayretler okunmayan gazete, dinlenmeyen bir haber veya yorum konusunda nasıl bir tartışma ortamı yaratabilirsiniz? Çünkü öğrencilerimizin yöneldikleri konular bizim düşündüklerimizden çok farklı,ama yine de uğraşı vermek  gerektiğini düşünüyorum.

(23)Öğrencilerin sınıf içindeki ödevlerinin sunumunda ( bireysel ve grup olarak) ;

(A)   Konuşma sırasında heyecana kapılmamaları,

(B)Düşüncelerini, duygularını, isteklerini, açık ve hatasız bir dille anlatabilmeleri, konuşmalarındaki vurgulara dikkat etmeleri,

         (C) Bir toplulukta konuşmaya katılmaktan zevk alması, sadece konuşmak için değil, konuşmaya bir fikir katmak için söz  söylenmesi,

         (D) Konuşmalarındaki vurgu ve tonlamalara dikkat ederek tartışma  yaratabilecek şekilde soru sorma ve cevap verme yeteneğinin geliştirilmesi için tarih kültüründen yararlanmalarını sağlayacak  koşullar yaratılmalıdır.

         (E) Sözlü ve yazılı Türk ve dünya tarihi yoluyla Türk kültürünü ve tarihini tanımalarını Türk yurdunu ve ulusunu sevmelerinde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmanın bilincine vardırılmalarına yardımcı olunacağına göre, uygulamanın böyle olup olmadığını ilgili makamların değerlendirip bunu sağlayacak inanç, irade ve samimiyet  göstermeleri beklenir. Bunun denetimi de mutlaka  yapılabilmelidir.  

Sonuçta ŞİMDİLİK dersler; sorunsuz, sorusuz, tartışmasız, tek taraflı, ezbere dayalı eğitim sisteminin uygulaması içinde zaman, imkan ve kaynaklar  heba EDİLEREK  uygulanıyor.

 

6.     SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

a.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin üniversitelerimizde uygulamasında çok ciddi eksiklikler ve aksaklıklar  vardır. Bunların bir kısmı yukarıda dile getirilmeye çalışılmıştır. Şüphesiz bunlar ortak sorunlardır. Bazı Üniversitelerimizde sorunlar bunlardan daha ağır ve vahimdir. Bazıların da bunların önemli bir kısmı sorun olmaktan çıkarılmıştır.

b.Bunun sebebi, Üniversitelerimizin büyük bir kısmında bu ders “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi”nin, üniversitelere yüklediği bir külfet ders olarak görülmektedir.

c.Ülke genelinde bazı yöneticiler, bu dersin müfredat dan çıkarılması için elinden gelen her türlü pasif direnci göstermektedir. Bu dersin yararına inanılmadığı sürece bu duygudaki bir yönetici ile bu dersi “proaktif” hale getirmek mümkün değildir. Çünkü,Cumhuriyetin özlediği ortak ulusal  kültür yaratılamadığı için şimdi de bu hak ve yetkiyi kullanan, bireysel tercihini ön plana çıkarmakta, eline fırsat geçen kişi kendi ideolojisi ve saplantıları ve kendi doğrularını hakim kılmak istemektedir. Bundan dolayı ellerinden gelen önleyici ve engelleyici yöntemlere başvurmaktadırlar.

d.Her şeye ve güçlüğe rağmen; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin okutulmasında zorunluluk ve çok büyük yarar vardır. Çünkü; ülkemizin ve devletimizin benimsediği değerler ve kurumların çok örselendiği ve aşındırıldığı böyle bir ortamda, bu dersten vazgeçmek, gelecek kuşaklardan herhangi bir yurt hizmetini beklememektir. Her koşulda bu ders, müfredat içinde yer almalıdır.

e.Atatürk Dil, Tarih Yüksek Kurulu, yaz dönemlerinde “devrim tarihi öğretmen ve öğretim üyelerini” yetiştirme kurslarına tabi tutmalı,Öğretmen ve öğretim üyelerinin nitelikleri sürekli arttılacak şekilde  tedbirler geliştirilmelidir.

f.Ayni kurum veya görevlendirilecek bir devlet kuruluşu, ders kitaplarını, ortaöğretim ve yüksek öğretim dahil bir bütünlük içinde hazırlanıp, basımı yapılarak, ücretsiz, her seviyedeki okul ve üniversite kütüphanelerine yeter miktarda demirbaş olarak dağıtılmalıdır.

g.Ders araç gereç ve destek materyali üretim ve dağıtım sistemi kurulmalı, her seviyedeki okul ve üniversiteler desteklenmelidir.

h.Bu dersin daha verimli olması için her yıl seminerler düzenlenerek sorunları, metot ve kaynakları üzerinde önemle durulmalıdır.

h.Devrim tarihi öğretim üyelerinin nitelikleri üzerinde önemle durulmalıdır.

ı.Dersin; haftada 2 (iki) saat ve zorunlu olması bu konudaki amaçların gerçekleştirilmesi için yeterli olacağı değerlendirilmiştir. Ancak yukarıda açıklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için samimi gayret gösterilmeli ve bunun yararına inanılmalıdır. Saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                              

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok