KOMŞUMUZ IRAK’ IN GELECEĞİ
1. GENEL:
Güney doğu komşumuz Irak, 483.320 km2 yüzölçümünde, 24 milyon insanın yaşadığı, zengin tarihi ve kültürel özellikleri olan bir ülkedir.insanlığın ilk yazıyı, şehir devletlerini, çiftçiliği, ticareti ve madenciliği icat ettiği büyük medeniyetlerin ve kültürlerin beşiğidir.


1. GENEL:

 Güney doğu komşumuz Irak, 483.320 km2 yüzölçümünde, 24 milyon insanın yaşadığı, zengin tarihi ve kültürel özellikleri olan bir ülkedir.insanlığın ilk yazıyı, şehir devletlerini, çiftçiliği, ticareti ve madenciliği icat ettiği büyük medeniyetlerin ve kültürlerin beşiğidir.
 Ülkenin nüfus yoğunluğu km2 ye 55 kişi düşer. Nüfus artış oranı %38.8, ortalama insan ömrü 66 yıldır. Kentleşme oranı %78 olup Fırat ve Dicle nehirleri kenarlarında yoğunlaşmıştır. Okur yazar oranı %41, milli gelir fert başına 2500 dolar civarında, zengin petrol rezervlerine sahip bir ülkedir. Bilinen petrol rezervleri 112 milyar varil olduğu ifade edilmektedir.
 Türkiye ile sınırı 305km dir. Ülkenin en dar yeri güneyde, Şattülarap, Basra Körfezine çıkışta 45km. En geniş yeri Ürdün-İran arasında yaklaşık 600km, kuzey güney ekseninde 975 km uzunluğundadır. Ülkenin  güneyinde1-2m, kuzey batıda 400m, kuzey doğuda 4000m yüksekliğe ulaşan ve %60 çöl olan bir ülkedir.
 
 2. ETNİK YAPISI; Irak da; 9 etnik gurup yaşar. Bunlar;  Araplar %73.5, Kürtler %21,5, Türkler %2.7 diğer guruplar %2.3 oranında bir dağılım gösterir. Diğer gruplar içerisinde Asuriler, Nasturiler, Geldaniler, Ermeniler, Süryaniler, Yahudilerdir.

 3. DİNİ GURUPLAR OLARAK; Şii Müslümanlar %53.5, Sünni Müslümanlar %41.5, Hıristiyanlar %3.6, Yezidiler ve diğerleri %1.4 oranında dağılırlar. Kürtler  kuzeyde, Türkler Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye’ de, Şiiler güneyde, Hıristiyanlar büyük şehirlerde, Yezidiler kuzey batıda, Asuriler küçük ve büyük zap nehirleri arasında yaşarlar.

 4. ÜLKENİN YAKIN TARİHİ: Bu günkü Irak Devlet sistemi 1970’ lerde kabul edilen anayasa esaslarına göre kurulmuştur. 14 Temmuz 1958’ de general Kasım liderliğinde Baas rejimi kurulmuştur.
 1963’ de General Kasım ihtilal ile iktidardan uzaklaştırılmış yerine Hasan El Bekr getirilmiştir.
 Saddam Hüseyin 1979’ da akrabası olan Hasan El Bekir’ i  sağlık nedeni ile iktidardan uzaklaştırarak  yerine geçmiştir.16 Haziran 1979’ da Saddam Hüseyin kendisini devlet başkanı olarak ilan etmiştir.
 Saddam Hüseyin iktidara geldiği ilk günden itibaren, kendi fikirlerine karşı olanları öldürterek kendisini;
1. Devlet Başkanı
2. Başbakan
3. Devrim komuta konseyi başkanı
4. Arap Sosyalist Partisi Genel Sekreteri
5. Silahlı Kuvvetler Başkanı
6. Başkomutan görevlerini üstlenerek tek parti yönetiminin tek adamı durumuna getirmiştir.
Irak parlamentosu: Devrim komuta konseyi ile birlikte yasama görevini yerine getirmektedir.
Baas Partisi: 1943 yılında bir Ortodoks Hıristiyan olan Michel Eflak ile  Sünni bir müslüman olan Selehattin Elbiter tarafından kurulmuştur.
Partinin Temel Düşüncesi: Arap Ulusculuğu ile Sosyalizm ideolojisinin sentezinden oluşmaktadır.
Parti: Kitle partisi olmakla beraber Suriye Baas partisi ile arasında ideolojik görüş ayrılıkları vardır. Irak devletini bugün Baas yönetiminin seçkinleri yönetiyor görünsede, aslında Saddam Hüseyin, oğlu Kuzay, Saddam Hüseyinin kuzeni Kemal Mustafa yönetmektedir. Bu üçlü, kendi geleceklerini Irak’ ın geleceği ile özdeşleştirmişlerdir. Bundan dolayı Irak’ da hem etnik ve hem de dini yapıdaki faklılıklardan dolayı, ayrıca cehalet ve yoksullukla, aşiret yapısının güçlülüğü Demokratik bir yapının kurulmasını zorlaştırır. Bir anlamda “Demokratik Irak bütün kalmaz. Bütünlüğü sağlamak isteyen Irak da Demokratik olamaz” Irak’ ın bütünlüğü uzun zaman güçlü bir merkezi otorite ile ancak sağlanabilir.ABD’ nin Irak’ a yönelik Demokratik yapıyı kurması hayal olacaktır.Irak’ da ve bölgede anarşi ve kaosu yaratacaktır.
5. IRAK ORDUSU; 1990’ dan buyana Hava Savunma sistemleri güçlendirilmiştir.
Mevcut Kara Kuvvetleri; 430 bin civarında olup, seferberliğini ilan ettiğinde bir milyona yaklaşan bir askeri güç meydana getirecektir.
- 4 Tümen
- 8 düzenli Cumhuriyet Muhafız Alayı
- 1 Cumhuriyet Muhafız Tümeni
Düzenli Ordusu:
- 4 Zırh Tümen
- 3 Mekanize  Alay
- 5 Piyade Alayı, Sucd ve Frog füze taburları ile 122mm, 130mm lik topçu ve uçaksavar birlikleri ile aşiret Milisleri, parti gençlik örgütü ve parti milisleri, ülkenin askeri gücünü meydana getirir.
6. ÜLKENİN FİZİKİ COĞRAFYASI: Irak arazisi, genel olarak kuzeyden güneye ve doğudan batıya alçalır. Kuzey ve kuzey doğusu (İran sınırı 1515km) kısımları dağlık, batı ve güney batı bölgeleri Fırat ve Dicle nehirlerinin açtığı geniş çöküntü ve bataklıklardan meydana gelir. Dicle ve Fırat nehirleri, bir çok yerde ova rakımının üstünde kalır. Bu iki nehirin meydana getirdiği delta 117.000 km2 ye ulaşır.
Sulama kanalları, 15.600 km2 lik bataklık arazisi, 30-40cm kalınlığındaki çamur tabakasının meydana getirdiği565kmx130km ebadındaki verimli alüvyonlu ovalardan meydana gelir.
Dicle ve Fırat nehirleri; Bağdat şehrinin güneyinde Kurna mevkiinde birleşir ve Şattülarap adını alarak Basra Körfezi’ ne dökülür. Şattülarap yaklaşık 100km uzunluğunda, 400 ila 1500m genişliğinde üzerinde petrol tankerlerin ve nehir gemilerinin seyrine uygun bir su yoludur.
Dicle nehri Fırat nehrine Bağdat batısında 20-30km birbirine yaklaşır. Musul’dan İtibaren Bağdata kadar küçük tekneler ve keleberle, Bağdat’ dan itibaren nehir  vapurlarıyla ulaşıma elverişlidir. Her iki nehrin akış hızları çok düşüktür.
Fırat nehri üzerinde 3, Dicle nehri üzerinde 10 adet büyük baraj vardır. Ayrıca Bağdat güneyinde Dicle nehrini Fırat nehrine bağlayan 100km uzunluğunda sulama kanalı vardır.
Irak’ ın savunmasında; nehirler, sulama kanalları, baraj ve göller ile bataklıklar çok önem kazanacaktır. Bu nedenle ABD’ nin askeri yığınağında karada, suda, bataklıkta hareket yeteneği olan çok miktarda “Hovercraft” araçlarını bölgeye getirdiği anlaşılmıştır.
Irak’ ın savunmasında, kuzeydeki Sincar dağları, Hamrim dağları ile bu  yükseltilerin güneye açılan ana yol mihverleri üzerindeki Boğaz, gedik ve geçitlerle köprüler, bataklık arazi göller ve nehirler hayati önemdedir.
Irak; ülke savunmasında, klasik hatlarda tertiplenerek açık arazide muharebeyi kabul etmekten ziyade küçük birliklerle, meskun bölgelerde nehir, göl ve baraj kıyıları ile bataklık arazide işgal güçlerine karşı koyacaktır. Bu savunma doktrini bizim 1921 yılında SAKARYA Meydan Muharebesinde Büyük Atatürk’ ün geliştirdiği savunma stratejisi gibi olmalıdır.
Bunun, büyük önder Atatürk’ ün ifadesiyle “Hattı-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış Toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz. Onun için, küçük büyük her birlik bulunduğu Mevziden atılabilir. Fakat küçük, büyük her birlik, ilk durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler, ona tabi olmaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve mukavemete mecburdur.” (1) ifadesi Irak içinde şüphesiz bir rehber olacaktır. Bundan dolayı Irak, ülkenin savunmasında, açık alanlarda düzenli savunma hatlarından ziyade, dağlarda, gedik, geçit, boğazlarda nehir kıyılarında göl bataklık ve şehirlerde, küçük birliklerin meydana getireceği direnek noktalarında ABD askerlerine zayiat verdirecektir.
Hava üstünlüğü; ABD’ de alacağı için Irak tarafından uzak mesafeli muharebelerden ziyade, yakın muharebe teknik ve taktikleri uygulanacaktır. Bu uygulama da  ABD hava kuvvetlerinin etkisini azaltacak, kullanma elastikiyeti zayıflatacaktır. Irak’ ın alt yapısının tahrip edilmesi önlenemeyecektir.Barajların tahribi veya savak kapaklarının açılması, geniş su baskınları ve bataklık alanları meydana getireceğinden ABD açısından uçar birlik harekatı önem kazanacaktır.
Çünkü arazi düz olduğu için sular kısa zamanda çekilmeyecek, uzun zaman zemin bataklık olarak kalacak buda zırhlı ve motorlu birliklerinin harekatını engelleyecektir.
Irak’ ın savunmasında; şehir savaşları önem kazanacaktır. Rejime ve Saddama bağlı Cumhuriyet muhafızları, beklendiği gibi dağılmayacak, düşünüldüğü gibi Irak’ da bir ihtilalde olmayacaktır. Bu savaş Saddam ailesi ile Baas Partisi elitlerinin bir ölüm kalım savaşı olacaktır. Sonunda, ırak kaybedecektir. Buna karşılık ABD’ de ülkesine pek çok gencinin tabutunu gönderecektir.

 Nutuk C.2.S:618

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok