TÜRKİYEDE İRTİCA

        

 

        Türkiye’de “İrtica” var mı? Sorusuna hemen “vardır” veya “yoktur” diye  cevap verdiğimiz zaman bu yanlış olacaktır.Çünkü bu yanıt kişiye göre değişmektedir.Ben bu sorunun yanıtını günümüzden 167 sene geriye giderek tarihimizin 1839 döneminden bulunduğumuz zamana kadarki sürenin kısaca  bir analizi yaparak yanıt vereceğim.


Analiz edeceğim tarih şüphesiz Osmanlı Devletinin son dönemi olacaktır.

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuştur.

01 Kasım 1922 tarihinde “Saltanat ve Hilafetin ayrılması ve Saltanatın kaldırılmasıyla,” Osmanlı Devleti  hukuken sona ermiştir.

Osmanlı Devletinin fiilen sona ermesi ;  son padişah Mehmet Vahdeddin’in,  17 Kasım 1922 de İstanbul’da   İngiliz savaş gemisine  sığınması ile olmuştur.

Böylece Osmanlı Devleti hem hukuken ve hem de  fiilen sona ermiştir.

Osmanlı Devleti : 623 sene egemen olmuştur.Toplam 37 padişah görev yapmıştır. Bunlardan 29 adedi “Halife” unvanını kullanmıştır.

Halifelik 407 sene devlet ve toplum hayatına egemen olmuştur.

Halife yetkisini kullanan 29 padişah,1517-1922 yılları arasındadır.Ancak,01 Kasım 1922-3 Mart 1924 tarihleri arasında sadece halifelik yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yine Osmanlı hanedanından Abdülmecit efendiye verilmiştir.

Halife Abdülmecit’in hatalı tutumu, irtica ve gericilik hareketlerini artırmış yeni kurulan Türkiye  Cumhuriyetinde, saltanat ve hilafet taraftarlarının  girişimleri önemli bir tehdit halini almaya başlayınca, “Hilafetin” kaldırılmasına 3 Mart 1924 tarihinde karar verilmiştir. Ayrıca  Osmanoğullarının yurt dışına gönderilmesini sağlayan  hukuki düzenleme yapılarak bu tehdit bir ölçüde önlenmiştir. Böylece, devlet ve toplum hayatını “Şeri” hükümlerle  yönetme süreci sona ermiştir.Buna rağmen gericilik ve irtica  sona ermemiş fırsat buldukça örgütlenerek daha büyük tehdit halini almaya devam etmiştir.Aslında halifeliğin kaldırılması hukuken,“Şeriye ve Efkaf Vekaleti”nin kaldırılması demektir.Bu da gericilik ve irtica hareketlerini koruyan ve kollayan   bir sistemin  yani yönetsel dayanağın ortadan kalkması demektir.

Osmanlı Devletinde toplam 215 adet Sadrazam, 101 adet “Şeyhülislam” görev yapmıştır.

İnceleme yaptığım dönemin padişahları;

32 nci padişah Abülmecid: 01 Temmuz 1839- 25 Haziran 1861 tahta kalış süresi 22

sene

33 ncü      “     Abdülaziz       :   25 Haziran  1861- 30  Mayıs 1876        “      “       “    15 sene

34 ncü      “     Sultan Murat   :  30 Mayıs     1876 - 31 Ağustos 1876      “      “      “    3 ay

35 nci       “     Abdülhamit     :  31 Ağustos  1876 - 27 Nisan 1909          “      “      “   33 sene

36 ncı        “    Mehmet Reşat :  27 Nisan      1909 - 03Temmuz 1918       “      “     “   9  sene

37 nci        “    Vahideddin      :  4 Temmuz   1918 – 01 Kasım 1922        “       “     “   4 sene     Son Halife Abdülmecid : 01 Kasım 1922 – 03 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılmasına kadar geçen sürede sadece Halifelik kurumunu temsil etmiştir ve Halife olarak görev yapmıştır. Egemenlik hakkını kullanmamıştır.

Şimdide Osmanlı Devletinin son döneminin Padişahlarını tanıyalım.

32 nci Padişah Abdülmecid  efendi;

Babası. 31 nci Padişah II nci Mahmut dur.

Annesi Bezmialem Sultan dır.

Doğum Tarihi: 25 Nisan 1823 dür.

Padişah olduğu tarih: 01 Temmuz 1839 dur.

Ölümü :25 Haziran 1861 dir. Ömrü 38 yıl olup, bunun 22 yılını padişah olarak geçirmiştir.Bilinen 21 adet eşi, 38 adet çocuğu  vardır.Çocuklarından 4 adedi padişah olmuştur.Bunlar; Mehmet Murat,Abdülhamit, Mehmet Reşat, Mehmet Vahideddin dir.

Padişah Abdülmecit döneminde toplam 23 adet sadrazam görev yapmıştır.Bunların isimleri ve görev süreleri aşağıda olduğu gibidir.

125 nci sadrazam:Mehmet Emin Rauf Paşa:Abdülmecit tahta çıktığında sadrazamdı-02 Temmuz 1839 da görevden azledildi.

126 ncı sadrazam:Hüsrev Mehmet Paşa           :2Temmuz 1839   - 8 Haziran 1840 azil

127.  “   Mehmet Emin Rauf Paşa(3 ncü defa) :8Haziran  1840    - 4 Aralık 1841

128 .  “  İzzet Mehmet Paşa (2 nci defa)           :4Aralık    1841    - 30Ağustos 1842

129.  “   Mehmet Emin Rauf Paşa(4 ncü defa)  :30Ağustos 1842  -  28 Eylül 1846

130.  “   Mustafa Reşit Paşa                               :28 Eylül1846       - 28 Nisan 1848

131.  “   İbrahim Sarım Paşa                              :29 Nisan 1848      - 12 Ağustos 1848

132.  “   Mustafa Reşit Paşa (2nci defa)            :12 Ağustos 1848   - 26 Ocak 1852

133.   “  Mehmet Emin Rauf Paşa (5nci defa)   :26 Ocak 1852       -  05 Mart 1852

134.  “   Mustafa Reşit Paşa (3ncü defa)           :05 Mart 1852        -   05 Ağustos 1852

135.  “   Mehmet Emin Ali Paşa                        :06 Ağustos 1852   -   03 Ekim 1852

136.  “   Damat Mehmet Ali Paşa                      :03 Ekim 1852        -  13 Mayıs 1853

137.  “   Mustafa Naili Paşa                               :14 Mayıs 1853       -  08 Temmuz 1853

138.  “   Mustafa Naili Paşa (2nci defa)            :10 Temmuz 1853    -  28 Mayıs 1854

139.  “   Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa                 :29 Mayıs 1854        -  23 Kasım 1854

140.  “  Mustafa Reşit Paşa (4ncü defa)             :23 Kasım 1854       -  02 Mayıs 1855

141.  “  Mehmet Emin Ali Paşa (2nci defa)       :02 Mayıs 1855       -  01 Kasım 1856

142.  “  Mustafa Reşit Paşa (5nci defa)              :01 Kasım 1856      -  06 Ağustos 1857

143.  “  Mustafa Reşit Paşa (6 ncı defa)             :22 Ekim 1857        -  07 Ocak  1858 ölüm

144.  “  Mehmet Emin Ali Paşa (3ncü defa)      :11 Ocak 1858        -  18 Ekim 1859

145.  “  Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa (2nci defa):18 Ekim 1859       -   23 Aralık 1859

146.  “  Mütercim Mehmet Rüşdi Paşa              :24 Aralık 1859     -  27 Mayıs  1860

147.  “  Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa (3ncü defa):28 Mayıs 1860    -         _

            33 ncü Padişah ABDÜLAZİZ

            Babası                       :II nci Mahmut

            Annesi                       :Pertevniyal Sultan

            Doğum Tarihi            :7/8 Şubat 1830

            Padişah Olduğu Tarih:25 Haziran 1861

            Tahtan İndirildiği Tarih: 30 Mayıs 1876

            Ölüm Tarihi                  : 4 Haziran 1876

            Bilinen  7 adet eşi, 15 adet çocuğu vardır.

            15 Yıl padişahlığı döneminde 15 adet  Sadrazam görev yapmıştır:

148 nci sadrazam:Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa :                                -  06 Ağustos 1861

149.  “  Mehmet Emin Ali Paşa (4 ncü defa)    :06 Ağustos 1861     -  22 Kasım  1861

150.  “  Keçecizade Fuat Paşa                           :22 Kasım  1861      -  02 Ocak 1863

151.  “  Yusuf Kamil Paşa                                 :05 Ocak 1863         -  01 Ocak 1863

152.  “  Keçecizade Fuat Paşa (2nci defa)         :01 Haziran 1863    -  05 Haziran 1866

153  “  Mütercim Mehmet Rüştü Paşa(2nci defa)05 Haziran 1866  -  11 Şubat 1867

154.  “ Mehmet Emin Ali Paşa (5nci defa)        :11 Şubat 1867       -  07 Eylül 1871 ölüm

155.  “ Mahmut Nedim Paşa                               :08 Eylül 1871       -   31 Temmuz 1872

156.  “  Mithat  Paşa                                            :19Ekim 1872       -  15 Şubat 1873

157.  “  Ahmet Esat Paşa                                     : 15 Şubat 1873     -  15 Nisan 1873

158.  “  Şirva Mehmet Rüştü Paşa(3ncü defa)             : 15 Nisan 1873    -  13 Şubat 1874

159.  “  Hüseyin Avni Paşa                                  : 15 Şubat 1874     -  25 Nisan 1875

160.  “  Ahmet Esat  Paşa(2nci defa)                   : 26 Nisan 1875    -     25 Ağustos 1875

161.  “  Mahmut Nedim Paşa(2nci defa)              : 26 Ağustos 1875   -  11 Mayıs 1876

162.  “  Mütercim Mehmet Rüştü Paşa(4 ncü defa): 12 Mayıs 1876    -

            34 ncü Padişah Sultan Murat(V nci Murat)

            Babası                       :Abdülmecit

            Annesi                       :Şevkefza Sultan

            Doğum Tarihi            :21 Eylül 1840

            Padişah Olduğu Tarih: 30 Mayıs 1876

            Tahtan İndirildiği T.   : 31 Ağustos 1876

            Ölüm Tarihi                : 29 Ağustos 1904

            Bilinen 9 adet eşi ve 7 adet çocuğu vardır.

Sultan Murat’ın 4 aylık padişahlığı döneminde 1 adet  Sadrazam görev yapmıştır.:

163.Mütercim Mehmet Rüştü paşa                           : 19 Aralık 1876

            35 nci Padişah Abdülhamit

            Babası                         : Abdülmecit

            Annesi                         :Tirimüjgan

            Doğum Tarihi              :21 Eylül 1842

            Padişah Olduğu Tarih  :31 Ağustos 1876

            Tahtan İndirildiği T.     :27 Nisan 1909

            Ölümü                           :10 Şubat 1918

Bilinen 15 eşi ve 16 çocuğu vardır. 33 sene tahda kalmıştır.Tarihimizde bilinen en büyük gericilik hareketi bizzat bu padişahın destek ve himayesinde olmuştur.Günümüzdeki gericilik hareketlerinde bu dönemin etkileri büyüktür.13 Nisan1909(31 Mart olayı) olarak bilinen gerici ayaklanması meydana gelmiştir.

Abdülhamit’in 33 senelik Padişahlık döneminde toplam 29 adet sadrazam görev yapmıştır.;

164ncü sadrazam:Mütercim Mehmet Rüştü Paşa: Abdülaziz ve Sultan Murat döneminden sadrazamlık görevi devam eden Şirvanizade Mütercim Mehmet Rüştü paşa 19 Aralık 1876 da görevden azledildi.

165.  “  Mithat Paşa  (2 nci defa)             :19 Aralık 1876  _  05 Şubat 1877

166.  “  Ethem Paşa                                 :05 Şubat 1877  _  11 Ocak 1878

167.  “  Ahmet Hamdi Paşa                      :11 Ocak 1878  _   04 Şubat 1878

168.  “  Ahmet Vefik Paşa ( Başvekil)     :04 Şubat 1878  _ 18 Nisan 1878

169.  “  Mehmet Sadık Paşa                      :18 Nisan 1878  _  28 Mayıs 1878

170.  “  Mütercim Mehmet Rüştü (5nci d.):28 Mayıs 1878  _ 04 Haziran 1878

171.  “  Savfet Paşa                                    :04 Haziran 1878  _  04 Aralık 1878

172.  “  Tunuslu Hayrettin Paşa                 :04 Aralık 1878  _  29 Temmuz 1879

173.  “  Mehmet Arifi Paşa(Başvekil)        :29 Temmuz 1879  _  18 Ekim 1879

174.  “  Mehmet Said Paşa                          :18 Ekim 1879  _  09 Haziran 1880

175.  “  Kadri Paşa                                      :09 Haziran 1880 _ 12 Eylül 1880

176.  “  Mehmet Said Paşa(2ncidefa)         :12 Eylül 1880  _  02  Mayıs 1882

177.  “  Abdurrahman Nurettin Paşa          :02 Mayıs  _ 10/11 temmuz 1882

178.  “  Mehmet Said Paşa(3 ncü defa)      :12 Temmuz 1882 _ 30 Kasım 1882

179.  “  Ahmet Vefik Paşa (2ncidefa)        :30 Kasım1882 _ 02 Aralık 1882

180.  “  Mehmet Said Paşa(4 ncü defa)      :02 Aralık1882 _ 25 Eylül 1885

181.  “  Mehmet Kamil Paşa                       :25 Eylül 1885 _ 04 Eylül 1891

182.  “  Cevat Paşa                                      :04 Eylül 1891 _ 08 Haziran 1895

183.  “  Mehmet Said Paşa(5 nci defa)        :11 Haziran _  01 Ekim 1895

184.  “  Mehmet Kamil Paşa(2 nci defa)     :01 Ekim1895 _ 07 Kasım 1895

185.  “  Halil Rıfat Paşa                               :07 Kasım 1895 _ 09 Kasım 1901 Ölüm

186.  “  Abdurahman Nurettin Paşa(2nc. D.):08 Kasım 1901 _ 18 Kasım 1901

187.  “  Mehmet Said Paşa (6ncı defa)          :18 Kasım 1901  -  14 Ocak 1903

188.  “  Mehmet Ferid Paşa                           :14 Ocak 1903   -  22 Temmuz 1908

189.  “  Mehmet Said Paşa(7 nci defa)          :22 Temmuz 1908  -  04 Ağustos 1908

190.  “  Mehmet Kamil Paşa (3 ncü defa)      :05 Ağustos 1908  _  13 Şubat 1909

191.  “  Hüseyin Hilmi Paşa                      :14 Şubat 1909  _  13 Nisan  1909

192.  “  Ahmet Tevik Paşa                         :13 Nisan 1909  _

            35 nci Padişah:V nci Mehmet(Reşat):

            Babası                        :Abdülmecid

            Annesi                        :Gülcemal

            Doğum Tarihi             :2Ekim 1844

            Padişah Olduğu Tarih :27 Nisan 1909

            Ölümü                         :03 Temmuz 1918

            Bilinen  5 adet eşi ve 4 çocuğu vardır.

Vnci Mehmet (Reşad) ‘ın  9 yıllık Padişahlık döneminde toplam 11 adet sadrazam görev yapmıştır.;

193.  “  Mehmed Tevfik Paşa                        :devam              :02 Mayıs 1909 İstifa

194.  “  Ahmed Tevfik Paşa (2 nci defa)       :02 Mayıs 1909  _ 05 Mayıs 1909

195.  “  Hüseyin Hilmi Paşa(2ci defa)           :05 Mayıs 1909  _  28 Aralık 1909

196.  “  İbrahim Hakkı Paşa                           :12 Ocak 1910  _  29 Eylül 1911

197.  “  Mehmed Said Paşa (8nci defa)          :30Eylül 1911  _  30 Aralık 1911

198.  “  Mehmed Said Paşa(9ncu defa)          :31 Aralık 1911  _  16 Temmuz 1912

199.  “  Gazi Ahmed Muhtar Paşa                 :22Temmuz 1912  _  29  Ekim 1912

200.  “  Mehmed Kamil Paşa(4ncü defa)       :29 Ekim 1912  _  23  Ocak 1913

201.  “  Mehmed Kamil Paşa(4ncü defa)       :23 Ocak 1913  _  11Haziran 1913 öldürüldü.

202.  “  Mehmed Said Halim Paşa                 :12 Haziran 1913  _03 Ocak 1917 İstifa

203.  “  Mehmed Talat Paşa                           :04 Şubat 1917  -

            36 ncıPadişah VI ncı Mehmet (VAHDEDDİN)

            Babası                               :Abdülmecid

            Annesi                               :Gülüstü

            Doğum Tarihi                    :2 Şubat 1861

            Padişah Olduğu Tarih        :4 Temmuz 1918

            Saltanatın Kaldırılması       :01 Kasım 1922

Yurttan Kaçışı                     :17 Kasım 1922

Bilinen 5 adet eşinden 5 adet çocuğu vardır.

Vahdeddin’in 4 yıllık Padişahlığı döneminde toplam 12 adet  Sadrazam görev yapmıştır.

204.  “  Mehmed Talat Paşa                         :                             _  08 Ekim 1918 İstifa

205.  “  Ahmed İzzet Paşa                            : 14 Ekim 1918    _  08 Kasım 1918

206.  “  Ahmed Tevfik Paşa(3 ncü defa)      : 11 Kasım 1918   _ 12 Ocak 1919

207.  “  Ahmed Tevfik Paşa(4 ncü defa)      : 13 Ocak 1919    _  24 Şubat 1919

208.  “  Ahmed Tevfik Paşa(5 nci defa)       :  24 Şubat 1919  _  03 Mart 1919

209.  “  Damat Ferit Paşa                             :  04 Mart 1919  _   16 Mayıs 1919

210.  “  Damat Ferit Paşa(2 nci defa)           : 19 Mayıs 1919  _  20 Temmuz  1919

211.  “  Damat Ferit Paşa(3 ncü defa)         : 21 Temmuz 1919   _  01 Ekim 1919

212.  “  Alirıza Paşa                                      :  02 Ekim 1919   _  03 Mart 1920

213.  “  Damat Ferit Paşa(4 ncü defa)           :  05 Nisan 1920  _  30 Temmuz 1920

214.  “  Damat Ferit Paşa(5 nci defa)            :  31 Temmuz 1920  _  17 Ekim 1920

215.  “  Ahmet Tevfik Paşa(6 ncı defa)         :  20 Ekim 1920    _  04 Kasım 1920 İstifa

 

            Sonuç olarak,1839 dan 1922 Saltanatın kaldırıldığı tarihe kadar 83 yılda 90 adet sadrazam görev yapmış ve sadrazamların görevden alınma ve göreve getirilmesinde öncelikle padişahın saltanat makamını korumayı ön planda tutan ve kendi buyruklarını yapacak kişileri sadrazamlık makamına getirmeyi ön planda tutmuştur.Bu dönemde yaşanan “İrticai” olaylar bu atamalarda çok etkili olmuştur. “Günümüz Türkiyesinde   İrtica vardır ve Cumhuriyetimiz içinde bir tehlikedir.”  83 yıllık Cumhuriyetin  kazanımlarını geriletecek niteliktedir.

Siyasi, hukuki, ekonomik oluşumlara bakacak olursak ülkemizde irtica’ nın oldukça etkin olduğunu görürsünüz.

Anayasa Mahkemesinin kararları ve kapatılan siyasi partilerin kapatılma gerekçeleri de göstermiştir ki, Türkiye’de irtica’ nın azalmayıp gittikçe güçlendiği görülecektir.

                                                                                             10 Kasım 2006

KAYNAK:Mufassal Osmanlı Tarihi 

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok