MİLLİ GÜÇ UNSURLARI VE MÜŞTEREK ANALİZİ
Milli güç; genel ifadesiyle bir ülkenin top yekün maddi ve manevi sahip olduğu değerlerin toplamıdır.Bunlara Milli güç unsurları denir ve bunlarda şunlardır; Coğrafi güç, Ekonomik güç, Askeri güç, Bilim ve teknolojik güç, Psiko-sosyal güç, İnsan gücü ve  Politik güç dür.

 

Şimdi bu güçlerin analizini yapacak olursak; Milli güç unsurları bir bütünün parçalarıdır. Bir araya geldiklerinde “milli güç” olarak tanımlanan ana sistemi oluştururlar. Psikososyal ve kültürel güç tarafından desteklenen demografik güç, coğrafi güç ile birlikte, sistemin alt yapısında yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik güç ile desteklenen ekonomik güç ise bunların hemen üzerinde temeli teşkil etmektedir. Askeri güç, diğer milli güç unsurlarının desteklediği oranda üzerine düşen görevi yerine getirebilmektedir. Tümünün üzerinde milli gücü geliştiren, yöneten ve kullanan politik güç yer almaktadır.

Her bir güç unsurunun etkinliğindeki azalma veya çoğalmalar, diğer milli güç unsurlarını dolayısıyla tüm milli gücü olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.

Milli güç unsurlarından bir kısmı oluşum aşamasına bir kısmı ise kullanım aşamasına daha fazla katkı yapar. Oluşum aşamasına katkısı fazla olanların “destekleme rolü”, kullanım aşamasına katkısı fazla olanları ise “aktif kullanım rolü” öne çıkmaktadır. İkinci grupta yer alanları “Dinamik güç unsurları” şeklinde isimlendirmek uygun olacaktır.

Bir ülkenin dışa bağımlılığı önemlidir. Toplam dışa bağımlılık, milli güç unsurlarının teker teker dışa bağımlılığından oluşmaktadır. Milli güç unsurlarından bazıları dışa bağımlılık yönünden son derece hassas bir nitelik taşımaktadır. Politik güç eğer diğer milli güç unsurları tarafından yeterince desteklenmiyorsa diğer devletlerin güdümüne kolayca girebilir. Ekonomik güç günümüzde “Karşılıklı Bağımlılık “ ilkesinin çok yaygın olarak yaşandığı alandır . Askeri güçdışa bağımlılık konusunda son derece hassas bir özelliğe sahiptir. Silahlı Kuvvetlerin her durum ve koşulda, her zaman, kendi kendine yeterli olabilmesi öncelikli hedeftir. Teknolojik güç tüm diğer milli güç unsurlarının kullanma gereksinimi duyduğu ileri teknolojik ürünler açısından hassastır.

Milli güç unsurlarının dinamizmi, belirli durumlarda ve belli olaylar karşısında değişiklik gösterir. Asıl amaç böyle bir durum veya olay karşılaşmadan önce dinamizmi artması beklenen milli güç unsurlarını ilgilendiren önlemleri önceden almak olmalıdır. 

Milli güç unsurlarının irdelenmesinde yarar görülen önde gelen özelliklerden biride “ yerine konulabilirliktir”. Kaybedildiğinde veya kabul edilebilir düzeyin altına indiğinde bazı milli güç unsurlarını oluşturan varlıklar gerekli önlemler alınmak koşuluyla kısa sürede yerine konulabilirken bazıları orta veya uzun zaman gerektirir.

Milli güç unsurlarının bazıları ve her bir milli güç unsurunu oluşturan girdilerden bazıları sayısal (sayılabilir / ölçülebilir), bazıları da sözel (sayılamaz / ölçülemez) nitelik taşırlar. Sayısal değerlerle tanımlanan milli güç unsurlarını ölçmek, kıyaslamak, üzerine yorumlar yapmak kolaydır ve yapılan yorumlar objektiftir. Buna karşılık sözel milli güç unsurları için bu işlemi yapmak oldukça zordur. Yapılacak ölçümler genellikle subjektiftir. Bu sakıncayı gidermek için çok çeşitli matematiksel modeller kurulabilir. Çok sayıda uzman kişilerin görüşleri alınarak, mümkün olduğu kadar objektife yakın sonuçlar alınmaya çalışılır. Heritage Vakfı ve Wall Street Journal’ın her yıl yayınladığı “Ekonomik Özgürlük Endeksi” adlı çalışmada ülkeler “özgür”, “çoğunlukla özgür”, “çoğunlukla özgür değil” olmak üzere  üç grupta toplanmıştır. Yabancı sermaye girişini güçleştiren uygulamalar, kamu malları fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi ve mahkemelerin yavaş işlemesi gibi soyut ölçüm kriterlerine dayalı olarak yapılan sayısal değerlendirmeler dünyanın en ciddi ekonomik platformlarında dikkate alınmaktadır. 

Milli güç unsurları üzerine yapılacak benzeri bir çalışma öncesinde milli güç unsurlarını matematiksel bir yöntemle analizine bir örnek aşağıda açıklanmıştır. 

SAYISAL DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

DEĞERLENDİRME AMACI

Milli güç unsurlarının analitik yöntemlerle değerlendirilmesi sonunda elde edilecek sayısal verilerden beklenen yararları;

Ø                Milli gücün ve milli güç unsurlarının göreceli sayısal değerlerle ifade edilmesi,

Ø                İki veya daha çok ülkenin milli güçlerinin göreceli sayısal değerlerle kıyaslanması,

Ø                Milli güç unsurlarının göreceli sayısal değerler yardımı ile geliştirilmesi,

Şeklinde sıralanabilir.

DEĞERLENDİRME METADOLOJİSİ

1.                Geliştirilecek metodoloji kendine özgü olmak durumundadır. Değerlendirme;

·                   Kriterler

·                   Kriter grupları

·                   Milli güç unsurları

·                   Milli Güç

Sıralamasına göre aşamalı olarak yapılmalıdır.

2.                  Sayısal kriterler için saptanacak alt ve üst limitler ile değer aralıkları gerçekçi ve dengeli olmalıdır. Sözel kriterler için saptanacak değer aralığı tanımlamaları da aynı şekilde anlamlı olmalıdır.

3.                  Prensip olarak her bir kriter için beş kademeden oluşan değer aralığı kullanılmalıdır. ( Bu yaklaşımda derecelendirme 0,1,2,3,5 şeklinde 4 sayısı atlatılarak yapılamalıdır)

4.                  Değerlendirme kriterleri olanaklar öçlüsünde sayılabilir niteliklerden oluşmalı, bunun mümkün olmaması durumunda sayılamayan niteliklere yer verilmelidir.

5.                  Toplam milli güç ve her bir milli güç unsuru için tavan puanları temsil eden sabit birer “Tam Puan” belirlenmelidir

6.                  Her bir kriter toplam puana ağırlığı oranında yansıtılmalıdır.

DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

1NCİ AŞAMA : KRİTERLERİN SAPTANMASI VE GRUPLANDIRILMASI

Yapılacak ilk adım, her bir milli güç unsuru için konu edilen güç unsurunu tanımlayacak kriterlerin saptanması ve gruplandırılması olmalıdır. Kriter sayısında limit yoktur. Asıl olan kriterlerin alt alta toplandığında milli güç unsurunun tüm yönleri ile temsil edilmiş olmasıdır. Kriter sayısının artması güvenilirliği arttıracaktır.

Belirlenen kriterlerin her biri aynı önemde olmayabilir. Bu durumda kriterlere 1 il 3 arasında değişen birer ağırlık puanı verilmelidir.

Bu işlemi müteakip değer aralıkları belirlenmelidir. Değer aralıkları;

·                   Sayısal kriterlerde alt ve üst limitler belirlenir ve beş ayrı kademeye dengeli dağıtılır. (Örnek GSMH 1000 $ ve altı, 35000 $ ve üstü. Dengeli Dağılımda 1000$ ve altı 1nci, 1001-5000$ arası 2nci, 5001-15000$ arası 3ncü, 15001-35000$ arası 4ncü, 35001 ve üstü 5 nci olarak belirlenebilir)

·                   Sözel kriterler için de beş kademeden oluşan aralık saptanır. (Örnek “Doğal Kaynaklar” kriteri için yok 1nci, yeterli değil 2nci, yeterli 3ncü, oldukça yeterli 4ncü, çok yeterli 5nci aralık olarak tespit edilir.)

Değer aralıkları için “A,B,C,D,E” harfleri kullanılır.

2NCİ AŞAMA : TAVAN PUANLARIN SAPTANMASI

Çalışmanın en kritik aşaması her bir milli güç unsurunun toplam milli güç içindeki payının saptanmasıdır. Bu çalışmada toplam milli güç 50000 olarak belirlenmiş, bu puan içinde politik gücün 8000, ekonomik gücün 16000, askeri gücün 12000, demografik gücün 4000, coğrafi gücün 4000, psikososyal gücün 3000, bilimsel ve teknolojik gücün 3000 tavan puan ile temsil edilmesi uygun görülmüştür.

3NCÜ AŞAMA : DENGELEME KATSAYISININ SAPTANMASI

“Dengeleme katsayısı”; milli güç unsuru için kabul edilen tavan puanın, ağırlık puanları toplamının kriter tavan puanı ile çarpımına bölümünden elde edilen katsayıdır.

4NCÜ AŞAMA : DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI

a)            Sayısal kavramlar için biline en son değerler esas alınır.

b)            Sayısal kavramın mümkün olduğu kadar aynı kaynağa ait olması tercih edilir

c)            Sayısal veriler için, uluslararası akredite kuruluşların verileri kullanılır. (Türkiye için DİE).

d)            Politik Güç kapsamındaki “Devlet Deneyimi” birbirinin devamı sayılan devletler için toplam yıl olarak kabul edilir.

e)            “Dış Kredibilite Notu” “Standart and Poors” şirketinin saptadığı değerler esas alınır.

f)              “İnsan gelişmişlik endeksi”; eğitim, sağlık ve gelir durumu verilerine göre uluslararası kuruluşlar tarafından saptanan değerlerdir.

g)            “Nüfus artış oranı” son beş yılın ortalamasıdır.

h)            Sözel kavramlar için takdir edilecek puanlar en az 5 kişiden oluşan uzmanların birbirinden bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalamasıdır.

i)              “Karşılama oranı “ hesaplanan toplam puanın tam puana bölünmesi ile elde edilir.

j)               “Milli Güç Ortalaması” milli güç unsurlarının ayrı ayrı karşılama oranlarının aritmetik ortalamasıdır.

k)            “Karşılama Oranları Mukayesesi “ birden fazla ülkenin milli güç karşılama oranlarının birbiri ile kıyaslanmasıdır.

l)               “Puan toplamları mukayesesi “ birden fazla ülkenin milli güç toplamlarının birbiri ile kıyaslanmasıdır.

 

         Değerlendirmede kullanılan matematiksel işlemler:

Her bir kriter için “a,b,c,d,e” şeklinde değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler “0,1,2,3,5” şeklinde ham puana dönüştürülür.

Her bir güç unsuru için “Kriter grubu ham puanı” olarak isimlendirilen bu puanlar “Dengeleme katsayısı “ ile çarpılarak “Toplam Puan” a erişilir.

Hesaplanan “ Toplam Puanı”ın ilgili milli güç unsuru için daha önceden belirlenen “Tam Puana Bölünmesinde “Karşılama oranı “belirlenir.

Matematiksel hesaplamalarda, karmaşık yerine basit formüller tercih edilmiştir.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

Sözel kriterlerin kişisel yorumlara, sayısal kriterlerin genellikle resmi verilere dayandırıldığı, prototip anlam taşıyan bu değerlendirmede ulaşılan sonuçlar incelendiğinde;

1.      Tam puanlar açısından milli gücün oluşumunda büyükten küçüğe doğru 16.000 puan ile “ekonomik güç”, 12.000 puan ile “Askeri güç”, 8.000 puan ile “politik güç”, 4.000’er puan ile “demografik ve coğrafi güç”, 3.000 ‘er puan ile “psikososyal ve teknolojik güç”ün katkı yaptığı görülmektedir.

2.      Milli gücün Karşılama oranı ortalaması %32 olarak ölçülmekte, en küçük karşılama oranının %18 ile “ekonomik güç”e, en büyük karşılama oranının ise $63 ile “coğrafi güç”e ait olduğu, $32  olarak saptanan genel ortalamanın altında kalan politik güç, ekonomik güç ile teknolojik güç unsurlarına özel önem verilmesine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır.

3.      15.858 olarak hesaplanan toplam milli güç puanına en büyük katkının 4.149 puan ile “askeri güç” en düşük katkınınise 635 puan ile “teknolojik güç” tarafından sağlandığı anlaşılmaktadır.

4.      En yüksek tam puanların;

·        Politik güç Kapsamında “devlet deneyimi” ve siyasi bağımsızlık

·        Askeri güç kapsamında “eğitim düzeyi/harekat deneyimi”, “disiplin düzeyi” ve “havada yakıt ikmali”,

·        Demografik güç kapsamında “çalışabilir yaş grubu oranı”,

·        Coğrafi güç kapsamında “stratejik konum”,

·        Psikososyal ve kültürel güç kapsamında “birlikte yaşama arzusu” ve “tarih birliği”, kriterlerinden alındığı görülmüştür.

5.      Hiç puan alınamayan kriterler

·       Politik güç kapsamında “komşu ülkelerle ilişkiler” ve lobilerin etkinliği”

·       Ekonomik güç kapsamında “büyüme hızı”, “işsizlik oranı”, “kayıt dışı/kayıtlı ekonomi oranı”, “ekonomik gelişmişlik derecesi “, “dış borç tutarı”

·       Askeri güç kapsamında ”nükleer silah yeteneği”, “kimyasal ve biyolojik silah yeteneği, “uçak gemisi”, “ağır tonajlı harp gemisi”,”nükleer denizaltı”, ağır/orta bombardıman uçağı, “uzun menzilli füze”, “uzay sistemlerive havadan erken ihbar ve kontrol yeteneği”.

·       Psikososyal güç kapsamında “terörist eylemler, bölücü girişimler”

·       Bilimsel ve teknolojik güç kapsamında “AR-GE harcamaları oranı” dikkate alınır.Bundan sonraki açıklamam bu milli güç unsurlarıyla Türkiyenin Irak'ın kuzeyine yönelik bir Askeri harekatı mümkün kılacakmı? Askeri harekat yapılırsa başarı şansının ne olacağını açıklayacağım.

13 KASIM 2007

 

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok